Oferta pracy na stanowisku księgowyego w Żłobku Miejskim w Suwałkach z dnia 2011-08-16

Data 2011-08-16
Stanowisko księgowego w Żłobku Miejskim w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

księgowego
w Żłobku Miejskim w Suwałkach, przy ul. gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

Żłobek Miejski w Suwałkach

ul. gen. Wł. Andersa 10

16 – 400 Suwałki

 2.      Określenie stanowiska urzędniczego:

księgowy

 3.      Wymiar czasu pracy:

¼ etatu – 10 godzin tygodniowo

 4.      Miejsce wykonywania pracy:

Żłobek Miejski w Suwałkach

 5.      Wymagania niezbędne:

1)            obywatelstwo polskie,

2)            kwalifikacje wymagane na stanowisku księgowy,

3)            wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie ekonomiczne,

4)            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych korzystanie z pełni praw publicznych,

5)            brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

6.      Wymagania dodatkowe:

1)            doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych,

2)            znajomość przepisów prawa z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3)            bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu i systemów komputerowych w tym Excel, Word,

4)            znajomość obsługi programów finansowo – księgowych,

5)            samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

 7.      Zakres wykonywania zadań:

1)            prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

2)            sporządzenie sprawozdań finansowych,

3)            przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4)            sporządzanie list płac oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS, US,

5)            sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących wynagrodzeń pracowników.

8.      Wymagane dokumenty:

1)            list motywacyjny i CV,

2)            kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

3)            uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

4)            oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na ww. stanowisku,

5)            oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy w Żłobku Miejskim w Suwałkach” w terminie do 26 sierpnia 2011 r. bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą
z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.).

 

 

 

 

Udostępniający: Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2011-08-16

Data modyfikacji: 2011-08-16

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2011-08-16