Oferta pracy na stanowisku księgowego ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS z dnia 2008-06-03

Data 2008-06-03
Stanowisko księgowego ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
 
I. Nazwa i adres jednostki.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20
Tel. 087/5628970
II. Określenie stanowiska
Księgowy ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn.zm) zwanej dalej „ustawą”:
1. Wymagania niezbędne, tj.:
1) Być obywatelem polskim;
2) Posiadać:
-         kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
-         pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
-         wykształcenie średnie lub wyższe;
-         co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości – preferowane doświadczenie w sektorze finansów publicznych;
3)      Osoba nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
      1)            Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne, w przypadku innego niż ekonomiczne obligatoryjnie średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna;
      2)            Znajomość zasad księgowania i rozliczania środków pozyskanych z Unii Europejskiej;
      3)            Znajomość programu finansowo - księgowego Perseus;
      4)            Znajomość przepisów z zakresu: podatków; ubezpieczeń społecznych; ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
      5)            Znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek budżetowych;
      6)            Dobra znajomość obsługi komputera, w tym: programu Excel, Word;
      7)            Znajomość zagadnień budżetowych;
      8)            Umiejętność dokonywania analiz, ocen, raportów na podstawie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Księgowy ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
Do zadań jego należy m.in.:
-        prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
-        prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów i wydatków Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS;
-        kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków projektu;
-        sporządzanie dowodów wewnętrznych;
-        sprawdzanie dowodów pod względem formalno-rachunkowym w ramach POKL;
-        dekretacja dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej w ramach POKL;
-        przygotowywanie dokumentacji finansowej rozliczeniowej wg wymogów projektu;
-        kontrola formalna i rachunkowa wniosków beneficjenta o płatność w ramach POKL, a w razie wystąpienia wątpliwości konsultacja z projektodawcą lub/i wystąpienie z wnioskiem o interpretację do Instytucji Pośredniczącej;
-        weryfikacja załączników do wniosku beneficjenta o płatność w ramach POKL techniką komputerową w programie finansowo-księgowym Perseus;
-        sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w ramach realizowanego projektu;
-        planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań;
-        przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach POKL.
-        sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur i rachunków wystawionych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz dyspozycji w zakresie wydatków środków publicznych wystawianych przez wszystkie działy organizacyjne MOPS potwierdzając to własnoręcznym podpisem (z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej), ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dot. rozliczania projektów.
-        systematyczne (co najmniej miesięczne) dokonywanie uzgodnień danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokonywanie uzgodnień z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za POKL;
-        prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
-        prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań;
-        sporządzanie analiz, sprawozdań i innych informacji w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
-        ponoszenie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzonych spraw;
 
V. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego
4) życiorys zawodowy (CV);
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i preferowane oraz
staż pracy (w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – umowa o pracę),
6) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty lub ich kserokopie),
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
8) zaświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10) opinie z poprzednich lub obecnych miejsc pracy (min. 2 referencje).
Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w Sekretariacie lub w Kadrach MOPS, bądź przez Notariusza.
 
VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na urzędnicze stanowisko składają w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. 23 Października 20, pokój nr 7, w terminie do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz.12-tej, wymagane dokumenty, o których mowa w cz. V ogłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór, kwalifikacje – księgowy POKL”
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej MOPS i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 
Data ogłoszenia konkursu: 03.06.2008 r.

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-06-04