Oferta pracy na stanowisku Kierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu” z dnia 2011-12-23

Data 2011-12-23
Stanowisko Kierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu”
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Kierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa o pracę na czas określony od 16 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
 
       I.      Wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo polskie,
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)      wykształcenie wyższe administracyjne lub z zakresu zarządzania,
5)      co najmniej 5-letni staż pracy,
6)      udział w realizacji co najmniej 3 projektów z dofinansowaniem zewnętrznym
(co najmniej jako członek zespołu projektowego),
7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 
    II.      Wymagania dodatkowe:
1)      praktyczna znajomość aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych oraz Generator Wniosków Płatniczych,
2)      znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3)      umiejętności organizacyjno – menadżerskie,
4)      umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
5)      umiejętność pracy w zespole,
6)      odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność,
7)      komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
8)      dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 
 III.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      odpowiedzialność za rzeczowo – finansową realizację projektu zgodną z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu,
2)      monitoring realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,
3)      nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych z PO KL,
4)      przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej,
5)      przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
6)      bieżący monitoring i kontrola projektu,
7)      koordynacja prac członków zespołu projektowego.
 
 
 IV.      Warunki pracy na stanowisku Kierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu”:
1)      Forma nawiązania stosunku pracy: Umowa o pracę na czas określony, z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia od dnia podpisania umowy do dnia
31 lipca 2013 roku;
2)      Praca biurowa.
 
     V.      W miesiącu listopadzie 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.
 
 VI.      Wymagane dokumenty:
1)      życiorys (CV),
2)      list motywacyjny,
3)      kwestionariusz osobowy,
4)      kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
5)      dokumenty potwierdzające wykształcenie,
6)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)      kserokopie świadectw pracy,
8)      oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9)      oświadczenie o stanie zdrowia.
 
VII.      Etapy naboru:
1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
2) składanie dokumentów rekrutacyjnych,
3) ocena formalna kandydatów na podstawie kryteriów zapisanych w ogłoszeniu,
4) test kwalifikacyjny,
5) rozmowa kwalifikacyjna,
6) końcowa ocena kandydatów na podstawie analizy dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej,
      7) decyzja o zatrudnieniu, podpisanie umowy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu” w terminie
do 02 stycznia 2012 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-12-23

Data modyfikacji: 2011-12-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-12-23