Oferta pracy na stanowisku kierownika projektu 'transfer szans' w Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach z dnia 2010-09-01

Data 2010-09-01
Stanowisko kierownika projektu 'transfer szans' w Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektora Szkoły Nr 9 w Suwałkach
z dnia  1 września 2010 roku

o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko  

w Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Projektu
„Transfer szans”
w Biurze Projektu
 
w Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach,
ul. Ks. Hamerszmita 11,
16-400 Suwałki
 

    I.  Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Suwałkach,
ul. Ks. Hamerszmita 11,
16-400 Suwałki
 

   II.   Określenie  stanowiska urzędniczego:

Kierownik Projektu

„Transfer szans”

w Biurze Projektu

„Transfer szans”

 

Umowa zlecenie na czas określony na okres od 01.10.2010r. do 31.07.2011r.

 

III. Określenie wymagań związanych z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 
1.      Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)         jest obywatelem polskim,

2)         posiada wykształcenie wyższe,

3)         posiadanie łącznie co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na:

-stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych, lub

-w służbie cywilnej, lub

-w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

-kierowniczych stanowiskach państwowych,

4)         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5)         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym – Kierownik Projektu,

6)         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)         cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 
2.      Wymagania dodatkowe:
 

1)   znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2)   znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

3)   znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,

4)   znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5)   znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zespołem projektowym,

6)  znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków EFS,

7)  znajomość zagadnień finansowych związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, w tym kwalifikowalności wydatków, zasad finansowania, sprawozdawczości i rozliczeń,

8)   znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

9)   znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,

10)  uregulowany stosunek do służby wojskowej,

11)  co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

 

 IV.        Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na  stanowisku Kierownika Projektu.

1)   całościowe zarządzanie projektem „Transfer szans”,

2)      kierowanie zespołem realizującym projekt,

3)      organizowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji projektu,

4)      organizowanie promocji i oznakowania projektu,

5)      planowanie i modyfikacja harmonogramu projektu,

6)       dobór realizatorek / realizatorów / zleceniobiorców / dostawców / usługobiorców do poszczególnych działań z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych,

7)      obsługa biura projektu, w tym kompletowanie i merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych

8)       zwoływanie posiedzeń członków Grupy Sterującej Projektem i sporządzanie notatek z posiedzeń

9) dbanie o wykonywanie decyzji podejmowanych na spotkaniach Grupy Sterującej Projektem,

10)   utrzymywanie stałego kontaktu z Partnerem projektu, w tym nadzorowanie postępu działań na terenie Partnera oraz przyjmowanie zgłoszeń Partnera o pojawiających się trudnościach i nieprawidłowościach,

11)   sprawowanie nadzoru nad poprawną realizacją wykonania obowiązującej umowy partnerskiej,

12)    nadzorowanie poprawności sporządzanej przez realizatorki/realizatorów  sprawozdawczości cząstkowej w ramach realizacji projektu,

13)   nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu,

14)   sporządzanie wniosków o płatność i rozliczanie projektu.

 

    V.          Wskazanie wymaganych dokumentów.

 

         1. Dokumenty niezbędne:  

 
1)         kwestionariusz osobowy
2)         list motywacyjny,
3)         kserokopia nowego dowodu osobistego,

4)         odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku : Kierownik Projektu,

6)          zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

7)         kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

8)          oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne  i skarbowe,

9)          oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

        2. Dokumenty dodatkowe:

 

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

 

   VI.        Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik Projektu „Transfer szans” w Biurze Projektu „Transfer szans” w Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach” w terminie do dnia 16 września 2010r., do godz. 9.00  do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 9 wSuwałkach,  ul. Ks. Hamerszmita 11, 16-400 Suwałki. 

 

VII.        Inne informacje.                  

 

Postępowanie w sprawie naboru na  stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 z dnia 2 sierpnia 2010  roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego  naboru na stanowisko - Kierownik Projektu.

 

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na  stanowisko został ustalony w zarządzeniu Nr 5/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 z dnia 2 sierpnia 2010  roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego  naboru na stanowisko - Kierownik Projektu.

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko zostanie przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr 7/08 Rady Pedagogicznej z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego i załącznikiem nr 4 do uchwały.

 
 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną drogą elektroniczną  lub telefonicznie w dniu 17 września 2010 roku w godz. 9.00 – 14.00.

 

W dniu 20 września 2010r. od godz. 900  Komisja prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (sekretariat szkoły, parter – pok. nr 4).

 
 

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http://bip.um.suwalki.pl) oraz na stronie internetowej (http://www.sp9.suwalki.pl).

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Suwałkach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście od dnia 6 października 2010r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach (parter). 

 

Dodatkowych informacji udziela:                                                                            

Pani Grażyna Jacewicz – Dyrektor Szkoły, tel.+ 48 87 5665753 w godz.900- 1100

 
 

                                              

    

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 9

w Suwałkach
 

/-/ Grażyna Jacewicz

 
 
 
 
 
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Grażyna Jacewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-09-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-09-01