Oferta pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2012-02-16

Data 2012-02-16
Stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

inspektora w Wydziale Inwestycji

Urzędu Miejskiego w SuwałkachI. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku, tj:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

c) co najmniej 4-letni staż pracy (w tym co najmniej 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy, przypadające po roku 2000),

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,
6) nieposzlakowana opinia.


II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office, programy kosztorysowe Norma, Rodos, AutoCad),

2) znajomość przepisów Prawa budowlanego, Ustawy o zamówieniach publicznych,

3) wskazana wiedza i doświadczenie w realizacji instalacji i sieci teletechnicznych,
4) prawo jazdy kat. B,

5) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dokładność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Inspektor jest przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Suwałkach na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa Budowlanego oraz umowy o jej realizację. W czasie trwania budowy sprawuje kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Urzędu Miejskiego w Suwałkach i przyszłych użytkowników. Ponadto odpowiada za prowadzenie dokumentów rozliczających roboty, sporządza zestawienia z poniesionych nakładów z uwzględnieniem przyznanych limitów, przygotowuje niezbędną do przetargów dokumentację oraz bierze udział w pracach komisji przetargowej.


IV. Warunki pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

1) praca biurowo - terenowa


V. W miesiącu styczniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

VI. Wymagane dokumenty:1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i dodatkowe (kserokopia dyplomu, uprawnień budowlanych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach),

7) oświadczenie o stanie zdrowia,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach”, w terminie do 29 lutego 2012 r.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”. Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.Suwałki, dn. 2012-02-16

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-02-17

Data modyfikacji: 2012-02-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-02-17