Oferta pracy na stanowisko - inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach z dnia 2009-03-10

Data 2009-03-10
Stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 
O G Ł O S Z E N I E
 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

I. Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,

16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20

Tel. 087/5628970

II. Określenie stanowiska

Inspektor

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) zwanej dalej „ustawą”:

1. Wymagania niezbędne:

1)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2)     kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,

3)     osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     nieposzlakowana opinia,

5)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)     wykształcenie wyższe,

7)     co najmniej 2 letni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość zagadnień z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i postępowania administracyjnego,

2)     dobra znajomość obsługi komputera,

3)     znajomość obsługi programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Inspektor ds. świadczeń podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych.

Do zadań jego należy realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr  86, poz. 732 z późn. zm.)., a w tym m.in.:

-        przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-        ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-        opracowanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przedkładanie ich do podpisu,

-        prowadzenie stosownych postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,

-        współdziałanie z komornikiem sądowym oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

V. Oferta kandydata powinna zawierać:
list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kopia dowodu osobistego,

życiorys zawodowy (CV),

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i preferowane oraz staż pracy (w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – umowa o pracę),

dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty),

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia),

opinie z poprzednich lub obecnych miejsc pracy (min. 2 referencje),

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w Sekretariacie lub w Kadrach MOPS, bądź przez Notariusza.

 

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.

Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze składają w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. 23 Października 20, pokój nr 7, w terminie do dnia 20 marca 2009 r. do godz.12-tej, wymagane dokumenty, o których mowa w cz. V ogłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór, kwalifikacje – inspektor w DŚR”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej MOPS i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 
Data ogłoszenia konkursu: 10.03.2009 r.
 
 
 
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach
 
mgr Maria Metelska
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-11

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-11