Oferta pracy na stanowisku informatyka w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 2010-11-08

Data 2010-11-08
Stanowisko informatyka w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach ustalonego Zarządzeniem nr 10/09 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 31 marca 2009r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.                   Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2

                 

II.                Określenie nazwy stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór

INFORMATYK
            

III.             Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

    1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie informatyczne preferowane wyższe informatyczne;

2)      co najmniej 5-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym co najmniej 4-letni staż pracy;

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów biurowych MS Office, Open Office;

2)      co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka;

3)      umiejętność konfiguracji i obsługi oraz podstaw naprawy sprzętu komputerowego;

4)      umiejętność tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania;

5)      znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, przepisów dot. ochrony danych osobowych.

IV.              Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

Do zadań informatyka należy m.in.:

1)      Stworzenie strony www., administrowanie nią, stałe jej udoskonalanie i aktualizowanie.

2)      Instalowanie systemów,  programów komputerowych oraz zapewnienie właściwego ich funkcjonowania.

3)      Obsługa poczty elektronicznej.

4)      Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

5)      Ewidencjonowanie licencji oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz dbałość o jego eksploatację.

6)      Przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, jego oprogramowania oraz stosownych licencji.

7)      Okresowe przeglądy, konserwacja sprzętu komputerowego, dokonywanie drobnych napraw oraz przekazywanie i odbiór sprzętu z serwisu w przypadku awarii.

8)      Zapewnienie bezpieczeństwa komputerowych baz danych, systemów i sieci teleinformatycznych.

9)      Zgłaszanie i wdrażanie usprawnień w działaniu systemu informatycznego.

10) Zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów.

11) Zarządzanie i administrowanie siecią komputerową oraz urządzeniami sieciowymi.

12)  Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów informatycznych, programów i sprzętu komputerowego.

13) Wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem.

14)  Tworzenie zapasowych kopii danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami ze skopiowanymi danymi.

15)  Inne czynności związane z prawidłową pracą, sprawnym funkcjonowaniem, działaniem i wykorzystaniem posiadanych zasobów teleinformatycznych.

 
V.     Oferta kandydata powinna zawierać:

1)      list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

4)      kserokopie świadectw pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu w chwili składania oferty – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. ;

7)      oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem;

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem;

9)      wykaz złożonych dokumentów.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)” a także własnoręcznym podpisem.

 

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze składają w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, pokój nr 205, w terminie do dnia 19 listopada 2010r. do godz. 1000, wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Informatyka.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                              Zbigniew Wisiecki

Suwałki, 08.11.2010 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach Zbigniew Wisiecki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-11-09

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-11-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-11-09