Oferta pracy na stanowisku Główny księgowy w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach z dnia 2008-08-11

Data 2008-08-11
Stanowisko Główny księgowy w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 3a – 3e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami), w brzmieniu nadanym ustawa z dnia           6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020)

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego  w Suwałkach ogłasza

nabór na stanowisko urzędnicze

 

I.                   Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

ul. Wylotowa 30

16- 400 Suwałki

 

II.                Określenie stanowiska urzędniczego

 Główny księgowy

 

III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 

  1. Wymagania niezbędne:

 a)      kandydat powinien posiadać:

- polskie obywatelstwo,

- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej

   stanowisku,

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,

b) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

a) minimum: 3 letni okres stażu pracy w zawodzie w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomiczne studia podyplomowe,

6 letni okres stażu pracy w zawodzie w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej.

3. Wymagania preferowane:

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d) znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS,

e) znajomość obsługi komputera i obsługi programów komputerowych,

f) staż pracy w jednostkach budżetowych.

 

IV.              Zakres wykonywania zadań na ww. stanowisku:

 

1.        Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2.        Prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki.

3.        Sporządzanie sprawozdań finansowych.

4.        Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

 

V.                 Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

 

1.      Dokumenty niezbędne:

a)      list motywacyjny i CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

b)      kserokopia dowodu osobistego,

c)      odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

d)      staż pracy (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem),

e)      zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego),

f)        oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

g)      oświadczenie kandydata o niekaralności.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r.  o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zmianami).

 

  1. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach lub przesłać na adres wskazany w pkt. I niniejszego ogłoszenia w terminie do 26 sierpnia 2008r. do godziny 10.00. Na kopercie kandydaci umieszczają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, a także dopisek „Nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach”.
  2. Dokumenty, które wpłyną do CKP w Suwałkach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.suwalki.pl) oraz na tablicy informacyjnej CKP w Suwałkach przy ul. Wylotowej 30.

 

Suwałki, dnia 11 sierpnia 2008 r.

 

Udostępniający: Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Data modyfikacji: 2008-08-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-11