Oferta pracy na stanowisku główny księgowy w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach z dnia 2008-07-30

Data 2008-07-30
Stanowisko główny księgowy w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Na podstawie art. 3a – 3e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami), w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 122, poz. 1020)
 
Dyrektor Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
 
I.                   Nazwa i adres jednostki
Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
ul. M.C. Skłodowskiej 7
16- 400 Suwałki
 
II.                Określenie stanowiska urzędniczego
Główny księgowy
 
III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym
 
  1. Wymagania niezbędne:
 
a)      kandydat powinien posiadać:
- polskie obywatelstwo,
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej
   stanowisku,
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,
b) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe:
a) minimum: 3 letni okres stażu pracy w zawodzie w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomiczne studia podyplomowe,
6 letni okres stażu pracy w zawodzie w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej.
3. Wymagania preferowane:
a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
d) znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS,
e) znajomość obsługi komputera i obsługi programów komputerowych,
f) staż pracy w jednostkach budżetowych.
 
IV.              Zakres wykonywania zadań na ww. stanowisku:
 
1.        Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2.        Prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki.
3.        Sporządzanie sprawozdań finansowych.
4.        Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 
V.                 Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.
 
  1. Dokumenty niezbędne:
a)      list motywacyjny i CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b)      kserokopia dowodu osobistego,
c)      odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
d)      staż pracy (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem),
e)      zaświadczenie o stanie zdrowia ( zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego),
f)        oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1593 ze zmianami).
 
  1. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Przedszkolunr 4 zOddziałem Integracyjnym w Suwałkach lub przesłać na adres wskazany w pkt I niniejszego ogłoszenia w terminie do 14 sierpnia 2008r. do godziny 15.00. Na kopercie kandydaci umieszczają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, a także dopisek „Nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy - w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach”.
 
 
Suwałki, dn. 30 lipca 2008 r.
 

Udostępniający: Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Danuta Jolanta Palczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Data modyfikacji: 2008-07-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-07-31