Oferta pracy na stanowisku głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach z dnia 2011-06-20

Data 2011-06-20
Stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Działając na podstawie art.11 i art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy

 
Wymagania niezbędne:

·      obywatelstwo polskie,

 

·      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 

·      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

·      nieposzlakowana opinia,

 

·      ukończone ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (staż pracy lub działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku głównego księgowego),

·      ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,

·      znajomość przepisów prawa z zakresu z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej,

·      znajomość obsługi aplikacji komputerowych,

·      znajomość obsługi programu Płatnik,

·      znajomość przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS, prawa podatkowego dotyczących jednostek oświatowych.

Wymagania dodatkowe na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej:

·      kreatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, rzetelność, odpowiedzialność,

 

·      doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

·      znajomość programów płacowych i finansowych: Symfonia – Płace, Finanse i Księgowość oraz preferowany pakiet Prog Man.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:          

·      prowadzenie pełnej rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

·      sporządzanie wynagrodzeń i zaświadczeń o zarobkach,

·      sporządzanie dokumentacji ZUS i US,

·      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 

·      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności  dokumentów księgowych,

 

·      sporządzanie planów finansowych i sprawozdawczości budżetowej jednostki,

·      przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

·      nadzór nad stosowaniem zasad i przepisów określonych w ustawach o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,

·      opracowywanie projektów, przepisów prawa wewnętrznego związanych z działalnością finansową poradni,

·      zabezpieczanie dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych oraz należyte archiwizowanie dokumentów,

·      rozliczanie inwentaryzacji majątku poradni.

Wymagane dokumenty: 

·      curriculum vitae,

 

·      list motywacyjny,

 

·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska, poświadczone za zgodność z oryginałem,

 

·      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

·      oświadczenie kandydata o niekaralności,

 

·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

·      opinia bądź referencje od poprzedniego pracodawcy.

Wymiar etatu: ½ etatu
Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”, w  siedzibie Poradni lub pocztą na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

w terminie do 8 lipca 2011 r. do godz. 15.30 (decyduje data stempla pocztowego)

Informacje dodatkowe:

1.      Kontakt z sekretariatem – tel.: 87 566 41 49; 87 567 00 67

2.      Osoby, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w BIP UM Suwałki

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 
Suwałki, dnia 20.06.2011 r.

Udostępniający: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-06-20