Oferta pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 2011-12-08

Data 2011-12-08
Stanowisko dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
(zakład budżetowy Gminy Miasta Suwałki)


I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe,
5. co najmniej 3-letni staż pracy, lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku dyrektora,
6. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora.

II. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami i budownictwa mieszkaniowego,
- znajomość zagadnień gospodarki mieszkaniowej,
- znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie praw lokatorów, dodatków mieszkaniowych, gospodarki nieruchomościami, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) planowanie, organizowanie, nadzór nad działalnością Zakładu,
2) przedkładanie organom gminy analiz, wniosków oraz sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym powierzonym Zakładowi,
3) ustalanie planu rzeczowo-finansowego Zakładu,
4) ustalanie wielkości i struktury zatrudnienia oraz przedkładanie projektów w tym zakresie organom gminy do zatwierdzenia,
5) zatwierdzanie regulaminów kontroli wewnętrznej i innych normujących funkcjonowanie Zakładu,
6) prowadzenie polityki kadrowej Zakładu, ustalanie wysokości płac i premii pracownikom Zakładu,
7) egzekwowanie dyscypliny pracy oraz właściwej jakości pracy,
8) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz przepisów prawa miejscowego,
9) załatwianie spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej w granicach określonych uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta,
10) przyjmowanie skarg i zażaleń obywateli,
11) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego.

IV . Informacja o warunkach pracy: praca biurowo -terenowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wynosi 0%.

VI. Wymagane dokumenty :

1) życiorys ( CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) dokument poświadczający wykształcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o stanie zdrowia,
9) koncepcja funkcjonowania Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach-materiały służące opracowaniu koncepcji funkcjonowania Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach do pobrania w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pokój nr 210.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 102 z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach” w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

Suwałki, 2011-12-08

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-12-09

Data modyfikacji: 2011-12-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-12-09