Oferta pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach z dnia 2011-12-02

Data 2011-12-02
Stanowisko dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Suwałki)


I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne,prawnicze, techniczne lub przyrodnicze,
5. co najmniej 3-letni staż pracy, lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku dyrektora,
6. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
7. umiejętność obsługi komputera,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora.


II. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w zakresie utrzymania dróg i terenów publicznych,
- znajomość zagadnień gospodarki komunalnej
- znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansach publicznych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zarządzanie wszystkimi drogami publicznymi usytuowanymi w granicach administracyjnych miasta Suwałki z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,
2) zarządzanie wszystkimi wydzielonymi geodezyjnie drogami wewnętrznymi położonymi na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki lub Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg wewnętrznych przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Suwałki,
3) zarządzanie ruchem na drogach,
4) zarządzanie zielenią miejską,
5) zarządzanie innymi nieruchomościami przekazanymi przez Gminę Miasto Suwałki w trwały zarząd,
6) zarządzanie oświetleniem dróg i terenów publicznych,
7) zarządzanie słupami ogłoszeniowymi.

IV. Wymagane dokumenty :

1) życiorys ( CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) dokument poświadczający wykształcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o stanie zdrowia,
9) koncepcja funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 102 z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach” w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-12-02

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-12-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-12-02