Oferta pracy na stanowisku dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 2011-07-27

Data 2011-07-27
Stanowisko dyrektora Żłobka MIejskiego

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Suwałkach

przy ul. gen. Władysława Andersa 10

 

1.      Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)   posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy
z dziećmi albo

b)   posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy
z dziećmi,

c)   posiada obywatelstwo polskie;

d)  zna przepisy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeksu pracy
oraz finansów publicznych;

e)  daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

f)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie została jej zawieszona ani ograniczona;

g)  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

h)  nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

i)    posiada nieposzlakowaną opinię;

j)   jest samodzielna, dyspozycyjna, operatywna;

k)   posiada umiejętności kierowania zespołem;

l)    biegle obsługuje komputer.

 

 

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora żłobka:

a)   kierowanie działalnością żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie zadań statutowych żłobka;

b)   reprezentowanie żłobka na zewnątrz;

c)   pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;

d)   nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami żłobka;

e)   ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę wychowawczą dzieci;

f)    zawieranie umów w imieniu żłobka z zachowaniem kompetencji organu, który żłobek założył;

g)   ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki finansowej żłobka
oraz za prawidłowe gospodarowanie mieniem;

h)   sporządzanie planów i sprawozdawczości w zakresie spraw finansowo – rzeczowych;

i)    opracowanie regulaminu organizacyjnego żłobka;

j)    ponoszenie odpowiedzialności za realizację regulaminu organizacyjnego żłobka.

 

3.      Wymagane dokumenty:

a)   życiorys z opisem przebiegu kariery zawodowej, zawierający w szczególności informacje o pracy z dziećmi;

b)   list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania żłobka;

c)   kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz obywatelstwo polskie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

d)   dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu w pracy z dziećmi;

e)   kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;

f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

g)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne; postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

i)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

k)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;

l)    oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

m)  oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku
gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Suwałkach” w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r., bądź przesłać pocztą na adres Urz
ędu Miejskiego w Suwałkach.

W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

                       

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2011-07-27

Data modyfikacji: 2011-07-27

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2011-07-27