Oferta pracy na stanowisku dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach z dnia 2014-06-12

Data 2014-06-12
Stanowisko dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Prezydent Miasta Suwałk

Ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
     w Suwałkach

1.  Nazwa i adres jednostki
     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
     ul. 23 Października 20
2.  Wymagania niezbędne:
     Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach może być osoba, która:
a) jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora ośrodka pomocy społecznej,
d) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
e) posiada ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
f) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż na stanowisku kierowniczym,
g) posiada co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 
3.  Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz budżetu państwa, w tym PFRON,
b) znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, prawo pracy oraz kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.
c/ umiejętność obsługi komputera (m.in. Word, Excel) i innych urządzeń biurowych,
 
4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach zgodnie z obowiązującymi standardami,
b) załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień,
c) kierowanie pracą oraz sprawowanie kontroli zarządczej,
d) określanie organizacji wewnętrznej, zatrudnianie pracowników oraz powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych,
e) kształtowanie polityki płacowej i finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
f) reprezentowanie MOPS na zewnątrz,
g) w wyznaczonych terminach przyjmowanie interesantów oraz rozpatrywanie skarg i wniosków,
h) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawa, uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk oraz wynikających z postanowień statutu i regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach,
i) praca na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach wymaga umiejętności organizacji pracy, odporności na stres, umiejętności organizacji pracy zespołu, dyspozycyjności, komunikatywności.
5.  Zakres odpowiedzialności:
a) z tytułu kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach powierzonych obowiązków służbowych,
b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad   bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień statutu i regulaminu organizacyjnego MOPS,          
          c)  za powierzone mienie i gospodarowanie budżetem jednostki.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z listem motywacyjnym,
b) kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
c) życiorys (CV),
d) kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe, w tym w pomocy społecznej, dokumentów potwierdzających wykształcenie - poświadczone „za zgodność z oryginałem”,
e) pisemna koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne wobec kandydata,
g) oświadczenie, że kandydat nie był krany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
h) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym.
 
W przypadku niedostarczenia kompletu wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
          a) osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
 
Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
                        kancelaria ogólna nr pok. 5.
 
b) oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach''.
c) Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2014 roku do godz. 15:30 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
d) dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,
e) dokumenty osób niewybranych, zostaną zwrócone listownie
pod wskazany adres lub będą do odebrania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
8. Informacje dodatkowe :
a) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
b) osoby, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną o tym poinformowane,
c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 i Noniewicza 71a,
d)  dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach zostaną dołączone do jego akt osobowych,
e) kandydaci przystępujący do konkursu, ze statutem MOPS w Suwałkach będą mogli zapoznać się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, pokój 102,
f) dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko udziela Maria Święcicka – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod nr telefonu (087) 5628120.
 
Wymagane dokumenty: wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją, kwestionariusz osobowy wraz z fotografią i życiorys (CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-06-12