Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.

 1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XV/144/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rada Miejska w Suwałkach uchwaliła Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012, zwany w dalszej części sprawozdania Programem współpracy.

Program współpracy został przyjęty, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk, zwanymi dalej Organizacjami.

W Programie współpracy jako cel główny przyjęto budowanie społeczeństwa obywatelskiego, we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa między Miastem
Suwałki, w dalszej części sprawozdania zwanym Miastem, a Organizacjami, służącego lepszemu rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb lokalnych.

Cel główny był realizowany poprzez:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 2. aktywizację społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Miasta,

 3. podejmowanie różnych form współdziałania Miasta z Organizacjami dla efektywnej realizacji zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,

 4. wytyczanie między sektorami zasad współpracy, opartych na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy, w celu maksymalizacji efektów z podejmowanych działań,

 5. analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań usprawniających.

Program współpracy był realizowany przez Radę Miejską w Suwałkach, Prezydenta Miasta oraz Organizacje prowadzące działalność na terenie Miasta.

W Programie współpracy zostały określone priorytetowe zadania publiczne dla Miasta w następujących zakresach:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W Programie współpracy zostały przyjęte wskaźniki realizacji zadań publicznych, które powinny być uwzględnione w sprawozdaniu z jego realizacji.

Osiągnięte w 2012 r. wskaźniki realizacji zadań publicznych (ujęte w sprawozdaniu) i wykazy zrealizowanych zadań publicznych (dołączone do sprawozdania jako załączniki) zostały przedstawione w ujęciu tabelarycznym w odniesieniu do poszczególnych zakresów zadań publicznych.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych przedłożonych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Suwałkach, realizujące Program współpracy w poszczególnych zakresach zadań publicznych.

 1. Współpraca finansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca Miasta z Organizacjami miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami odbywała się w formie wspierania realizacji zadań publicznych, uznanych jako priorytetowe dla Miasta.

Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, odbywało się głównie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz naboru ofert organizowanego zgodnie z uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 107, poz. 1220).

Ogłoszenia o konkursach i naborach podawano do publicznej wiadomości zamieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Prezydent Miasta powoływał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert i naborach ofert. Po dokonaniu wyboru ofert, uprawnionym podmiotom przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Prezydent Miasta w 2012 r. ogłosił 11 otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ( w tym jeden unieważnił), na które złożono 162 oferty oraz ogłosił 2 nabory ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu, na które złożono 11 ofert.

Organizacje z własnej inicjatywy (poza ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert i naborami ofert) złożyły 52 oferty na realizację zadań publicznych, w tym największą aktywnością wykazały się kluby sportowe, które złożyły z własnej inicjatywy 46 ofert. Spośród złożonych ofert, do realizacji przyjęto 41 ofert udzielając wsparcia finansowego z budżetu Miasta.

W ramach współpracy finansowej Miasto zawarło z Organizacjami 155 umów (w 2010 r. - 146 umów, w 2011 r. - 157 umów) o wsparcie realizacji zadań publicznych oraz przekazało Organizacjom środki finansowe (dotację) w kwocie 2.140.934,44 zł (w 2010 r. - 1.719.582,89 zł, w 2011 r. -1.987.622,65 zł).

Organizacje na realizowane zadania publiczne, wydatkowały środki własne i środki pozyskane ze źródeł innych niż budżet Miasta, w kwocie 2.079.217,67 zł (w 2010 r. - 3.267.507,51 zł, w 2011 r. - 2.781.673,38 zł).

Łącznie na zrealizowane zadania publiczne w 2012 r. w ramach Programu współpracy wydatkowano kwotę 4.220.161,11 zł.

Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami przyczyniła się do pełniejszego zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta. Organizacje docierały tam, gdzie kończyły się kompetencje samorządu. Samorząd wspierając realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta przyczyniał się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje realizując zadania publiczne wykorzystywały własny potencjał osobowy oraz środki finansowe własne i pozyskane z innych źródeł niż budżet Miasta. Dzięki współpracy finansowej nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie środków budżetowych Miasta przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych.

Realizacja zadań publicznych w 2012 r. w zakresie poszczególnych zadań priorytetowych Miasta Suwałk przedstawia się następująco:

 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 11 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, odrzucono
1 ofertę ze względów formalnych, jeden oferent odstąpił od podpisania umowy, zawarto 9 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Poza konkursem jedna organizacja z własnej inicjatywy złożyła ofertę, którą przyjęto do realizacji udzielając wsparcia finansowego ze środków budżetowych Miasta.

Na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano środki finansowe w kwocie 44.351,11 zł, z tego dotację
z budżetu Miasta w kwocie 23.000,00 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł w kwocie 21.351,11 zł. Udział dotacji w ogólnych kosztach realizacji zadań publicznych wyniósł 51,9 % (w 2011 r. - 61,6 %).

Realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania osiągnięto w 2012 r. następujące wielkości wskaźniki:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie wskaźników

 

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

11

3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych

9

4.

Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych

0

 

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.: - w otwartych konkursach,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

22.000,00

1.000,00

 

6.

Wysokość środków własnych organizacji wydatkowanych
na realizację zadań w 2012 r.: - w otwartych konkursach

- poza otwartymi konkursami ofert

 

16.651,11

4.700,00

7.

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg zawartych umów)

10

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

8

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert

1

10.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert

 

1

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane ujęte w zał. nr 1.

 

Wykaz zrealizowanych w 2012 r. zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania przedstawia załącznik nr 1.

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 12 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, odrzucono 4 oferty niespełniające wymagań konkursowych (formalnych lub merytorycznych) oraz zawarto 8 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeznaczono środki finansowe w kwocie 132.094,16 zł, z tego dotację z budżetu Miasta w wysokości 72.000,00 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł - w kwocie 60.094,16 zł.

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 54,5 % (w 2011 r. - 24,9 %).

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób zostały osiągnięte w 2012 r. następujące wielkości wskaźników:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie wskaźników

 

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert

12

3.

Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych

8

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych

72.000,00

6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych

 

60.094,16

7.

Liczbę zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg zawartych umów)

 

8

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

7

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert

0

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert

0

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań publicznych

dane w zał. nr 2.

 

Wykaz zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób stanowi załącznik nr 2.

 1. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 16 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, odrzucono 5 ofert niespełniających wymogów konkursowych (formalnych lub merytorycznych), jeden oferent zrezygnował z podpisała umowy, zawarto 10 umów.

Na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 80.697,31 zł, w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 50.662,46 zł oraz środki własne organizacji i z innych źródeł - w kwocie 30.034,85 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 62,8 % ( w 2011 r.- 40,8 %).

W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych osiągnięto następujące wielkości wskaźników:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie wskaźników

 

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert

16

3.

Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych

10

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

1

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
w 2012 r.

 

50.662,46

6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2012 r.

 

30.034,85

7.

Liczbę zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom

 

9

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

9

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert

0

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert

0

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 3

 

Wykaz zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowanych w 2012 r. stanowi załącznik nr 3.

Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta przyznano 11 Organizacjom kwotę 109.285,37 zł na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania z różnych form aktywnego spędzania czas, skorzystało 1637 osób niepełnosprawnych, w tym 671 dzieci.

Ze środków PFRON udzielono też 4 stowarzyszeniom wsparcia finansowego w kwocie 40.028,62 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które złożono 27 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, odrzucono 3 oferty jako niespełniające wymogów ogłoszonego konkursu oraz zawarto 24 umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Poza otwartym konkursem ofert, 2 organizacje z własnej inicjatywy złożyły 3 oferty, które przyjęto do realizacji udzielając wsparcia ze środków budżetowych Miasta.

Organizacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczyły środki finansowe w wysokości 807.692,16 zł, w tym otrzymane z budżetu Miasta (dotację) w kwocie 458.182,49 zł oraz środki własne i z innych źródeł - w kwocie 349.509,67 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 56,7 % (w 2011 r. - 48,9 %).

Najwięcej nakładów finansowych poniesiono na prowadzenie świetlic środowiskowych, pomoc udzielaną członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i działalność informacyjno - edukacyjną.

Realizując zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym osiągnięto w 2012 r. następujące wielkości wskaźników:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2

2.

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert

27

3.

Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych

24

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

 

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta: - w otwartych konkursach ofert,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

438.298,29

19.884,20

 

6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych:- w otwartych konkursach ofert,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

344.667,10

4.842,57

7.

Liczbę zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg zawartych umów)

 

27

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

13

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert

3

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert

3

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 4.

 

Wykaz zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zrealizowanych w 2012 r. przedstawia załącznik nr 4.

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 35 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 13 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych udzielając wsparcia ze środków budżetowych Miasta.

Poza konkursem jedna organizacja złożyła ofertę, którą przyjęto do realizacji i udzielono wsparcia ze środków budżetowych Miasta.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono środki finansowe w kwocie 564.899,62 zł, w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 97.800,00 zł oraz środki własne organizacji i z innych źródeł w wysokości 467.099,62 zł.

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 17,3% ( w 2011 r. -18,2%).

Realizując zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. osiągnięto następujące wielkości wskaźników:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

35

3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych

13

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

5.

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.: - w otwartych konkursach ofert,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

87.800,00

10.000,00

6.

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych

w realizację zadań publicznych w 2012 r.:
- w otwartych konkursach ofert,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

 

464.989,62

2.110,00

7.

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom wg zawartych umów

 

14

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

11

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami

1

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami

1

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 5

 

Wykaz zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych w 2012 r. zawiera załącznik nr 5.

 1. Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 17 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, zawarto 9 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców Suwałk, działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa oraz działań zmierzających do tworzenia nowych produktów turystyczno - kulturalnych. Jednej umowy nie podpisano, mimo przyjęcia oferty do realizacji i przydzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania, z powodu rezygnacji oferenta (fundacji) z podpisania umowy.

Poza konkursem została złożona jedna oferta, która nie została przyjęta do realizacji z powodu braku środków budżetowych.

9 organizacji realizujących zadania publiczne w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowało środki finansowe w kwocie 225.472,18 zł, w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 35.000,00 zł oraz środki własne i pozyskane z innych niż budżet Miasta źródeł finansowych - w kwocie 190.472,18 zł.

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 15,5 % (w 2011 r. - 29,1 %).

W realizacji zadań w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży osiągnięto w 2012 r. następujące wielkości wskaźników:

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

17

3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych

9

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r. w otwartych konkursach ofert

 

35.000,00

6.

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych

w realizację zadań publicznych w 2012 r. w otwartych konkursach ofert

 

 

190.472,18

7.

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom wg zawartych umów

 

10

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

9

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami

1

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami

0

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 6

 

Wykaz zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowanych w 2012 r. zawiera załącznik nr 6.

Ponadto Miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Pastwisko.org w Suwałkach w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowało projekt pn. Suwalska Ścieżka Kulturowa.
W ramach tego projektu powstał nowy produkt turystyczny w postaci ścieżki klasycystycznej i spacerowej w formie tablic informacyjnych zamontowanych na zabytkowych obiektach i ustawionych w miejscach rekreacji na terenie miasta, rozbudowana została strona internetowa ścieżek poznawczych i wydano przewodnik po ścieżkach. Całkowity koszt zadania wyniósł 54 648,86 zł, w tym wsparcie ze środków budżetowych Miasta wyniosło 33 648,86 zł.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert, na które złożono 43 oferty. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zawarto 30 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu trzech priorytetowych zadań publicznych, tj. upowszechniania różnorodnych form kultury fizycznej, upowszechniania kultury fizycznej osób niepełnosprawnych oraz rozwoju kultury fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży w ramach kontaktów międzynarodowych.

Poza konkursem, organizacje z własnej inicjatywy złożyły 19 ofert, spośród których zostało przyjętych do realizacji 10 ofert złożonych przez 8 Organizacji. Koszt realizacji zadań poza konkursem został dofinansowany w 49 % ze środków finansowych budżetu Miasta, które udzieliło wsparcia w kwocie 50.375,37 zł.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. wydatkowano ogółem środki finansowe w kwocie 530.918,84 zł, w tym pochodzące z budżetu Miasta (dotacji) w kwocie 171.099,92 zł oraz ze środków własnych organizacji i z innych źródeł - w kwocie 359.818,92 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 32,2% (w 2011 r. - 35,8%).

Realizując zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej osiągnięto w 2012 r. następujące wskaźniki:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2

2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

43

3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych

30

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

5.

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.: - w otwartych konkursach ofert,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

120.724,55

50.375,37

6.

 

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych w 2012 r. - w otwartych konkursach ofert,

- poza otwartymi konkursami ofert

 

307.415,48

52 403,44

7.

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (umowami)

 

40

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

23

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami

19

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami

10

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 7

 

Wykaz zadań publicznych zrealizowanych w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawiera załącznik nr 7.

 1. Wspieranie rozwoju sportu.

W zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście ogłoszono 2 nabory ofert, na które Organizacje (kluby sportowe) złożyły 11 ofert, z tego 1 ofertę wycofały przed posiedzeniem komisji konkursowej oceniającej oferty. Pozostałych 10 ofert przyjęto do realizacji zawierając 10 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Na wsparcie realizacji tych zadań wydatkowano z budżetu Miasta środki finansowe w kwocie 352.000,00 zł.

Poza ww. naborami ofert, Organizacje (kluby sportowe) z własnej inicjatywy złożyły 27 wniosków, w tym jeden po terminie, który pozostawiono bez rozpatrzenia. Do realizacji przyjęto 26 wniosków, zawierając z 9 klubami sportowymi 26 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych. Na wsparcie realizacji tych zadań wydatkowano środki finansowe z budżetu Miasta w kwocie 878.303,57 zł.

Na zadania publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu, zrealizowane we współpracy Miasta z 11 Organizacjami, przeznaczono w 2012 r. środki finansowe w kwocie 1.829.670,73 zł, w tym z budżetu Miasta (dotację) w kwocie 1.230.303,57 zł oraz ze środków własnych organizacji i z innych źródeł - w kwocie 599.367,16 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 67,2% (w 2011 r. - 54,8%). Realizując zadania publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście osiągnięto w 2012 r. następujące wielkości wskaźników:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych naborów ofert

2

2.

Liczba ofert złożonych w naborach ofert

11

3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych

10

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

5.

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych

w 2012 r.: - w naborach ofert,

- poza naborami ofert (na wnioski klubów)

 

352.000,00

878.303,57

6.

 

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych w 2012 r. - w naborach ofert,

- poza naborami ofert (na wnioski klubów)

 

193.600,61

405.766,55

7.

Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom (umowami)

36

8.

Liczba organizacji realizujących zadania publiczne

11

9.

Liczba złożonych wniosków

27

10.

Liczba umów zawartych poza naborem ofert

26

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 8

 

Wykaz zrealizowanych w 2012 r. zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przedstawia załącznik nr 8.

 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Został ogłoszony jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym oferta została przyjęta do realizacji.

Na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.365,00 zł, w tym z budżetu Miasta (dotację) w kwocie 2.895,00 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł w kwocie 1.470,00 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania wyniósł 69,6% (w 2011 r. - 69,6%) .

Realizując w 2012 r. zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego osiągnięto następujące wskaźniki:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

liczba w szt/

kwota w zł

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

1

3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych

1

4.

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

5.

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
w 2012 r. w otwartych konkursach ofert

 

2.895,00

6.

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych w 2012 r. w otwartych konkursach ofert

 

1.470,00

7.

Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom (umowami)

1

8.

Liczba organizacji realizujących zadania

1

9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami

0

10.

Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami

0

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań

dane w zał. nr 9

 

Wykaz zrealizowanych w 2012 r. zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zawiera załącznik nr 9.

 1. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Został ogłoszony jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania, pn. wsparcie dla tworzenia i prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, na który nie została złożona żadna oferta. Konkurs został unieważniony.

W związku z brakiem zainteresowania Organizacji realizacją ww. zadania, środki finansowe w budżecie Miasta zaplanowane na wsparcie realizacji tego zadania, przeznaczono na zakup materiałów. Z tych środków, w nieograniczonym przetargu publicznym, wydatkowano 19.911,24 zł na zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu i urządzeń) do tworzonego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Kościuszki 71.

III. Współpraca pozafinansowa Miasta z Organizacjami.

We współpracy Miasta z Organizacjami w 2012 r. podejmowano również wielokierunkowe działania niemające charakteru finansowego, w szczególności:

 • kontynuowano rozpoczęte w roku 2011 oraz podejmowano nowe wielokierunkowe działania prowadzące do stworzenia w Mieście przestrzeni do współpracy i rozwoju Organizacji, tj. utworzenia i prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w budynku przekazanym Miastu przez Wojewodę Podlaskiego. W trakcie wielu zorganizowanych przez samorząd spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Organizacji tworzącymi tzw. grupą roboczą w sprawie powołania CWOP, wypracowano koncepcję funkcjonowania CWOP. Miasto przeprowadziło szereg działań umożliwiających uruchomienie i prowadzenie CWOP, w szczególności dokonało adaptacji pomieszczeń dla potrzeb CWOP, przeprowadzając prace remontowo - budowlane na parterze i na I piętrze przejętego budynku przy ul. Kościuszki 71 oraz wyposażyło CWOP w niezbędny sprzęt i urządzenia do jego prowadzenia,

 • wypracowano kolejne unormowania prawne regulujące działania w sferze pożytku publicznego i wolontariatu, które zostały przyjęte przez Radę Miejską w Suwałkach
  w formie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 • przeprowadzano konsultacje z Organizacjami projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach, planów, programów i strategii w sprawach dotyczących działalności w sferze pożytku publicznego prowadzonej w obrębie Miasta, w szczególności ww. projektu aktu prawa miejscowego, propozycji zadań priorytetowych i projektu Programu współpracy na rok 2013, programów sektorowych. W toku konsultacji, Organizacje zgłaszały swoje opinie, uwagi i propozycje zmian. Wyniki konsultacji były każdorazowo podawane do publicznej wiadomości oraz przedstawiane Radzie Miejskiej w Suwałkach,

 • przeprowadzono nabór kandydatów zgłaszanych przez Organizacje do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zorganizowano wybory przedstawicieli Organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 • powołano Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo - doradczy Prezydenta Miasta, w skład której weszli przedstawiciele Rady Miejskiej w Suwałkach - trzech radnych, przedstawiciele Prezydent Miasta - trzech pracowników samorządowych i przedstawiciele sześciu Organizacji,

 • przeprowadzono wśród Organizacji otwarty nabór kandydatów na członków komisji konkursowych. W wyniku naboru utworzono „Bazę kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2013 - 2014” złożoną z 13 zgłoszonych przedstawicieli Organizacji. Przedstawiciele Organizacji wybrani z bazy kandydatów, będą powoływani w skład komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta,

 • przekazywano, na preferencyjnych warunkach lub użyczano, lokale z zasobów Miasta na siedziby Organizacji oraz udostępniano nieodpłatnie salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Suwałkach na potrzeby konferencji i spotkań organizowanych przez kluby, stowarzyszenia oraz fundacje,

 • przekazywano informacje o możliwościach finansowania działalności sektora pozarządowego ze źródeł innych niż budżet Miasta oraz udzielano rekomendacji Organizacjom ubiegającym się o środki pozabudżetowe,

 • udzielano zainteresowanym Organizacjom indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowywania ofert realizacji zadania publicznego oraz prawidłowego rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta,

 • upowszechniano informacje o trwających konsultacjach, o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym, dokumentów normujących istotne sprawy dotyczące Organizacji oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu,

 • publikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach informacje o działaniach podejmowanych przez Organizacje działające na terenie Miasta oraz zamieszczono informacje o możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,

 • obejmowano patronatem Prezydenta Miasta wydarzenia sportowe, turystyczne i kulturalne organizowane przez Organizacje,

 • przekazywano Organizacjom materiały promocyjne Miasta, celem wykorzystania ich do promocji Miasta w trakcie organizowanych imprez i przedsięwzięć z udziałem uczestników spoza Miasta i regionu,

 • rozpowszechniano działania podejmowane w obszarze działalności pożytku publicznego i wolontariatu zamieszczając, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz przekazując Organizacjom drogą elektroniczną, informacje o realizowanych zadaniach i projektach, ogłaszanych konkursach i naborach wniosków, konferencjach, szkoleniach, warsztatach, seminariach, itp. działaniach mogących mieć znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Organizacji.

Ponadto w ramach współpracy pozafinansowej, poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Suwałkach, podjęły dodatkowo następujące działania w niżej wymienionych zakresach zadań publicznych:

 1. Edukacja, oświata i wychowania:

 2. udzielano pomocy organizacyjnej i technicznej w związku z organizacją wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Organizacje na terenie Miasta,

 3. udostępniano obiekty i urządzenia Organizacjom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach preferencyjnych, zgodnie z zarządzeniem nr 314/11 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto (z późn. zm.),

 4. zorganizowano, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, szkolenie dla Organizacji z zakresu realizacji zadań publicznych.

 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 6. udostępniano Organizacjom nieodpłatnie w ramach współpracy sprzęt i sale w podległych Miastu jednostkach kultury,

 7. współpracowano z Organizacjami i Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach nad wydaniem Miejskiego Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych Suwałki 2012 r. ,

 8. współpracowano nad wydaniem: informatora pn. ,,Rok Aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej”, ulotki z programem obchodów 170 - rocznicy urodzin Marii Konopnickiej oraz nad realizacją programu artystycznego ,,Jarmark Kamedulski - Dni Suwałk”,

 9. współdziałano z lokalnym środowiskiem kombatanckim przy opracowaniu planu i organizacji obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w 2012 r.

 10. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:

 11. współpracowano, z Organizacjami i z innymi podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki, nad przygotowaniem oferty turystycznej na targi turystyczne 2012 r. oraz na sezon letni 2012,

 12. współuczestniczono wspólnie z Organizacjami w organizowanych targach turystycznych, które miały zasięg międzynarodowy, regionalny bądź lokalny,

 13. przekazano do Suwalskiej Organizacji Turystycznej składkę członkowską Miasta,

 14. zgłoszono Eurocamping w Suwałkach do konkursu na najlepszy produkt turystyczny, Konkurs była organizowany przez Podlaską Organizację Turystyczną, a zgłoszony Eurocamping zdobył wyróżnienie w tym konkursie.

 15. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 16. udostępniano nieodpłatnie organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia w ramach współpracy, sprzęt i salę obrad na różnego rodzaju spotkania,

 17. przedstawiciele Miasta uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych i spotkaniach wigilijnych stowarzyszeń,

 18. zakupiono gry, sprzęt sportowy, RTV, artykuły szkolne, słodycze i przekazano Organizacjom, dzieciom ze świetlic środowiskowych i dzieciom z placówki opiekuńczo - wychowawczej podczas spotkań wielkanocnych, wigilijnych, choinek oraz jako prezenty na „Mikołajkowy Autobus Radia 5”,

 19. typowano przedstawicieli Organizacji do prestiżowej nagrody Prezydenta Miasta „Włócznia Jaćwingów”.

 20. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 21. udzielono wsparcia organizacyjnego i rzeczowego Organizacjom będącym organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych (ponad 30 imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta, współorganizatorzy z ramienia Miasta: Ośrodek Sportu i Rekreacji lub szkoły i placówki miejskie, przekazywano nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, itp.),

 22. nagrodzono zawodników, trenerów i inne osoby fizyczne m. in. z Organizacji za wysokie osiągnięcia sportowe oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Mieście,

 23. udostępniano obiekty i urządzenia sportowe Organizacjom realizującym zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych zarządzeniem nr 311/11 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto (z późn. zm.).

Udostępniający: Pełnomocnik do współpracy z organizacjami pozarządowymi – Elżbieta Bogdan

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-06-25

Data modyfikacji: 2013-06-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-06-25