Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.

 
Urząd Miejski w Suwałkach
 
 
Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
w 2010 roku.
 
 
 

Suwałki, marzec 2011 r.

 

            Rada Miejska w Suwałkach Uchwałą Nr XLI/378/09 z dnia 25 listopada 2009 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r., który
w dalszej części informacji zwany będzie Programem współpracy.
            Program współpracy został przyjęty po konsultacjach społecznych, w których wszystkim zainteresowanym umożliwiono zgłaszanie opinii, uwag i wniosków.
            W programie współpracy na rok 2010 przyjęto następujące cele:
·        budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej,
·        umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
·        zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych,
·        współpracę z organizacjami w realizacji zadań w sferze pożytku publicznego wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020,
·        tworzenie warunków do wspierania jednostek organizacyjnych Miasta w realizacji ich zadań.
            Program współpracy był realizowany przez:
·        Radę Miejską w Suwałkach i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej oraz ustalania priorytetów w realizacji zadań publicznych,
·        Prezydenta - w zakresie realizacji Programu współpracy,
·        organizacje pozarządowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne - w zakresie realizacji przyjętych zadań priorytetowych w sferze pożytku publicznego.
            Przedmiotem współpracy samorządu Miasta z organizacjami pozarządowymi była realizacja przyjętych w Programie współpracy zadań publicznych, uznanych jako zadania priorytetowe dla Miasta Suwałk, w zakresie:
- pomocy społecznej,
- ochrony zdrowia,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.         
            W Programie współpracy zostały przyjęte wskaźniki dotyczące ww. zakresów zadań publicznych, które powinny być ujęte w informacji z jego realizacji w 2010 r. oraz stanowić będą bazę wyjściową do ewaluacji współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi w latach następnych.
             Współpraca Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.
           
I. Udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta Suwałk.
            Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. odbywała się w formie wspierania lub powierzania realizacji zadań publicznych, zapisanych w Programie współpracy jako zadania priorytetowe.
            Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, odbywało się głównie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
            W celu wyboru najlepszych ofert Prezydent Miasta Suwałk powoływał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
            W otwartych konkursach ofert, w poszczególnych obszarach współpracy, zostały wyłonione uprawnione podmioty, którym przyznano dotacje na wsparcie realizowanych przez nie zadań publicznych.
            Prezydent Miasta Suwałk w 2010 r. ogłosił łącznie 9 otwartych konkursów ofert,
zorganizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach których wpłynęły 173 oferty na realizację zadań publicznych.
            W trybie poza konkursowym, organizacje pozarządowe złożyły łącznie 8 ofert,
z tego: 5 ofert - na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu,
2 oferty dotyczące zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi
ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach, 1 oferta - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Spośród ofert złożonych przez organizacje pozarządowe poza otwartymi konkursami ofert, przyjęto 3 oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
            Z organizacjami pozarządowymi zawarto 146 umów, w których zlecono im realizację 130 zadań publicznych.
            W wyniku współpracy finansowej w 2010 r. nastąpiło szersze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, gdyż organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku docierały tam, gdzie kończyły się kompetencje samorządu.        
            Samorząd wspierając realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Suwałk przyczyniał się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
            Podmioty pozarządowe skutecznie i bez wielkiego rozgłosu odgrywały
w życiu miasta i jego mieszkańców coraz większą rolę. Realizując zadania publiczne
udostępniały własne zasoby, wiedzę, doświadczenie i pracę wolontariuszy.
Z zaangażowaniem pozyskiwały środki finansowe z innych źródeł, w tym: z instytucji centralnych, od przedsiębiorców i osób fizycznych.
            Dzięki tej formie współpracy nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych z dotacji.
            Ogółem na zadania publiczne realizowane w 2010 roku we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Miasto Suwałki przekazało dotacje w łącznej wysokości 1.719.582,89 zł.
            Wartość zaangażowanych w realizację zadań publicznych, środków własnych organizacji pozarządowych i środków przez organizacje pozyskanych z innych źródeł, niż budżet Miasta Suwałk, wyniosła 3.267.507,51 zł.
            Realizacja zadań publicznych w 2010 r. w poszczególnych zakresach zadań publicznych, przedstawia się następująco:
     
1.      Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na który wpłynęło łącznie 8 ofert.
            W wyniku postępowania konkursowego zawarto 7 umów na realizację zadań publicznych (jeden oferent zrezygnował z przyznanej dotacji).
            Na realizację ww. zadań przeznaczono środki finansowe ogółem w kwocie 19.443,28 zł, z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - dotacja w kwocie 14.800 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - w kwocie 4.643,28 zł.
           
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 76,1%,
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 23,9%.
            W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zostały osiągnięte w 2010 r. następujące wielkości wskaźników:
 
Lp.
 
Wyszczególnienie wskaźników
 
Ilość/kwota
 
 
1.
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 
1
 
2.
 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert- szt.
 
8
 
3.
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.
  
7
 
4.
 
Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych - szt.
 
0
 
5.
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta Suwałk w 2010 r. w zł
 
14 800,00
 
6.
 
Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
4 643,28
 
7.
 
Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom- szt.
 
7
 
8.
 
Liczba organizacji realizujących zadania - szt.
 
6
 
9.
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert- szt.
 
0
 
10.
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
0
 
            Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 1.
 
2.      Pomoc społeczna.
            Ogłoszono jeden otwarty konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na który łącznie wpłynęło 11 ofert.
W wyniku postępowania konkursowego zawarto 11 umów.     
           
            Przeznaczono środki finansowe w wysokości 244.121,05 zł, z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - dotacja w kwocie 74.999,55 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - kwota 169.121,50 zł.
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 30,7%,
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 69,3%.
            W zakresie pomocy społecznej zostały osiągnięte w 2010 r. następujące wielkości wskaźników:
 
Lp.
 
Wyszczególnienie wskaźników
 
Ilość/kwota
 
 
1.
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 
 
1
 
2.
 
Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert- szt.
 
 
11
 
3.
 
Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych
 
 
11
 
4.
 
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.
 
 
0
 
5.
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2010 r. w zł
 
 
74 999,55
 
6.
 
Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
 
169 121,50
 
7.
 
Liczbę zadań, których realizację zlecono organizacjom - szt.
 
 
5
 
8.
 
 
Liczba organizacji realizujących zadania- szt.
 
 
10
 
9.
 
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
 
0
 
10.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
 
0
           
            Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 2.
 
            Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Suwałk, przyznano 13 organizacjom pozarządowym kwotę 95 000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
            W ramach dofinansowania udzielonego ze środków PFRON za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1390 osób niepełnosprawnych, w tym 705 dzieci.
 
3.      Ochrona zdrowia.
            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, na który wpłynęło 15 ofert. Zostało zawartych 14 umów.       
            Na realizację zadań ww. zakresie, przeznaczono środki finansowe w wysokości 204.479,66 zł, z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - dotacja w kwocie 65 000 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - w kwocie 139.479,66 zł.
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 31.8%,
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 68,2%.
            W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte w 2010 r. następujące wielkości wskaźników:
 
 
Lp.
 
Wyszczególnienie wskaźników
 
Ilość /kwota
 
 
1.
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert- szt.
 
 
1
 
2.
 
Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert - szt.
 
 
15
 
3.
 
Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych - szt.
 
 
14
 
4.
 
 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych- szt.   
 
 
0
 
5.
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2010 r. w zł
 
 
65 000,00
 
6.
 
Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
 
139 479,66
 
7.
 
Liczbę zadań, których realizację zlecono organizacjom - szt.
 
 
3
 
 
8.
 
 
Liczba organizacji realizujących zadania - szt.
 
13
 
9.
 
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
0
 
10.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
 
0
 
           Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 3.
 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Suwałkach.
            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 30 ofert.
W wyniku postępowania konkursowego zawarto 22 umowy.
            Na realizację zadań ww. zakresie, przeznaczono środki finansowe w wysokości 691.226,98 zł, z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - dotacja w wysokości 330.573,34 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - kwota 360.653,64 zł.
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 47,8%,
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 52,2,2%.
            W realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2010 r. zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:
 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Ilość /kwota
 
 
1.
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 
 
1
 
2.
 
Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert - szt.
 
 
30
 
3.
 
Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych - szt.
 
 
22
 
4.
 
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.
 
 
0
 
5.
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2010 r. w zł
 
330.573,34
 
6.
 
Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
 
360.653,64
 
7.
 
Liczbę zadań, których realizację zlecono organizacjom - szt.
 
 
22
 
8.
 
 
Liczba organizacji realizujących zadania - szt.
 
11
 
9.
 
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt. 
 
2
 
10.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
 
0
           
            Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 4.
 
4.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresiekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na który wpłynęło łącznie 24 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 17 umów, z czego jedną umowę rozwiązano.
            Na realizację zadań ww. zakresie, przeznaczono kwotę ogółem 445.717,95 zł,
z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - z dotacji kwotę 128.000 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - kwotę 317.717,95 zł.
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 28,7%,
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 71,3%.
            W zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji zostały osiągnięte
w 2010 r. następujące wielkości wskaźników:
 
Lp.
 
 
Wyszczególnienie
 
Ilość /kwota
 
1.
 
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 
1
 
2.
 
 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert -szt.
 
24
 
3.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.
 
17
 
4.
 
 
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.
 
1
 
5.
 
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta Suwałk w 2010 r. w zł
 
 
128 000,00
 
6.
 
 
Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
 
317 717,95
 
7.
 
 
Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom - szt.
 
17
 
8.
 
 
Liczba organizacji realizujących zadania - szt.
 
 
 
13
 
9.
 
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami - szt.
 
1
 
10.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami - szt.
 
 
0
 
            Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 5.
 
5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W odpowiedzi wpłynęło 17 ofert, zawarto 12 umów.
            Na realizację zadań w 2010 r. ww. zakresie, przeznaczono środki finansowe
w kwocie ogółem 261.636,74 zł, z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - dotacja w wysokości 60.000 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - w wysokości 201.636,74 zł.         
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 22,9%,
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 77,1%.
            W realizacji zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży osiągnięto w 2010 r. następujące wskaźniki:
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
Wyszczególnienie
 
Ilość /kwota
 
1.
 
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 
1
 
2.
 
 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - szt.
 
17
 
3.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.
 
12
 
4.
 
 
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.
 
0
 
5.
 
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta Suwałk w 2010 r. w zł
 
 
60 000,00
 
6.
 
 
Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
 
201 636,74
 
7.
 
 
Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom - szt.
 
13
 
8.
 
 
 Liczba organizacji realizujących zadania - szt.
 
6
 
9.
 
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami - szt.
 
0
 
10.
 
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami - szt.
 
 
0
 
            Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 6.
 
6.        Kultura fizyczna i sport kwalifikowany.
            Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresiekultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, na które łącznie złożono 68 ofert. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zawarto 63 umowy,
z tego: 3 umowy rozwiązano za porozumieniem stron.  
            Poza konkursem ofert zostało złożonych 5 ofert o realizację zadań publicznych, z których przyjęło 3 oferty i zawarło 3 umowy na dofinansowanie realizacji 3 zadań publicznych, przeznaczając na ten cel dotację w kwocie 1.870 zł.
            Na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego przeznaczono środki finansowe w kwocie ogółem 3.120.464,74 zł,
z tego:
- z budżetu Miasta Suwałk - dotacja w wysokości 1.046.210 zł,
- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - kwota 2.074.254,74 zł.     
            Udział środków finansowych na realizację zadań wyniósł:
- z budżetu Miasta Suwałk - 33.5%,.
- z organizacji i innych źródeł finansowania - 66,5%.
            W zakresie kultury fizycznej i sportu zostały osiągnięte w 2010 r. następujące wskaźniki:
 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Ilość/kwota
 
 
1.
 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 
2
 
 
2.
 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - szt.
 
68
 
 
3.
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.
 
63
 
 
4.
 
Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych - szt.
 
0
 
 
4a
 
Liczba umów rozwiązanych za porozumieniem stron - szt.
 
3
 
 
5.
 
Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2010 r. w zł
 
1 046 210,00
 
 
 
6.
 
Wysokość środków własnych organizacji angażowanych
w realizację zadań publicznych w 2010 r. w zł
 
 
2 074 254,74
 
 
7.
 
Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom
(w otwartych konkursach ofert i poza konkursem) - szt.
 
 
66
 
 
7a
 
Liczba zrealizowanych zadań publicznych (w otwartych konkursach ofert i poza konkursem) - szt.
 
 
63
 
 
8.
 
Liczba organizacji realizujących zadania - szt.
 
28
 
 
9.
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.
 
5
 
 
10.
 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert – szt.
 
 
3
 
 
            Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 7.
 
7.   Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, na który nie wpłynęła żadna oferta.
            Miasto Suwałki realizując ww. zadania, dofinansowało suwalskie jednostki (szkoły, przedszkola, ośrodek sportu i rekreacji) w zakresie realizacji zadań obejmujących edukację ekologiczną oraz urządzenie zieleni. Kwota dofinansowania wyniosła 27.600 zł.
 
II. Inne formy współpracy.
1.      Edukacja, oświata i wychowanie:
-        udzielano pomocy organizacyjnej i technicznej w związku z organizacją wydarzeń edukacyjnych przez organizacje pozarządowe,
-        udostępniano obiekty i urządzenia podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach określonych zarządzeniem nr 677/09 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki,
-        przekazywano informacje dotyczące możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych organizacjom pozarządowym,
-        zorganizowano spotkanie instruktażowe dla organizacji pozarządowych zamierzających realizować zadania publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania w 2010 roku. W spotkaniu udział wzięły cztery organizacje pozarządowe („Pomoc Dzieciom” Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
w Suwałkach, Stowarzyszenie Salezjańskiej Lokalnej Organizacji Sportowej
w Suwałkach).
2. Kultura i turystyka:
-       przekazano materiały promocyjne (albumy i inne publikacje) uczestnikom wydarzeń kulturalnych adresowanych do mieszkańców Suwałk,
-       współpracowano z Suwalską Organizacją Turystyczną przy organizacji targów turystycznych w 2010 r. (przekazano składkę członkowską w wysokości 4 000 zł oraz materiały promocyjne),
-       podjęto współpracę z Suwalską Izbą Rolniczo - Turystyczną przy realizacji projektu unijnego pn. ,,Kampania turystyczna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego” (wkład własny Miasta Suwałk wyniósł 15 000 zł),
-       współpracowano z lokalnym środowiskiem kombatanckim przy organizacji świąt
i rocznic państwowych w 2010 r.,
-       udostępniono nieodpłatnie w ramach współpracy sprzęt i sale w podległych miastu jednostkach kultury,
-       Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki współpracował z Fundacją ,,Młoda Muzyka Śląska” z Katowic w ramach XI Letniej Filharmonii AUKSO w Suwałkach,
-       odbyły się dwa spotkania Społecznej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałk. Podczas spotkań omówiono koncepcję międzynarodowej współpracy kulturalnej Suwałk i program obchodów Roku Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz zapoznano się z programem obchodów 100 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej oraz Strategią Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 - 2015.                      
3. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:
-        udostępniano nieodpłatnie organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia w ramach współpracy, sprzęt i salę obrad na różnego rodzaju spotkania,
-        zakupiono gry, słodycze i przekazano dzieciom ze świetlic środowiskowych podczas spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
-        zakupiono i przekazano umywalkę z baterią oraz radiomagnetofon na prezent, za pośrednictwem „Mikołajkowego Autobusu Radia 5”, do Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach i Fundacji „Źródło” w Suwałkach,
-        zakupiono i przekazano sanki dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach.
            4. Kultura fizyczna i sport:
-        udzielono wsparcia Okręgowemu Kolegium Sędziów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, który wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizował zajęcia weryfikacyjno-szkoleniowe sędziom lekkiej atletyki. Odbyły się one w Suwałkach, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach w dniach 23-25 kwietnia 2010 r. Celem tych działań było stwarzenie dogodnych warunków do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia osób zajmujących się popularyzacją kultury fizycznej i sportu w Suwałkach,
-        przekazywano organizacjom pozarządowym, informacje dotyczące możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych,
-        pracownicy Urzędu Miejskiego, w miarę zgłaszanego zainteresowania i potrzeb udzielali konsultacji podmiotom, które przystępowały do konkursów ogłaszanych przez administrację państwową, samorząd województwa lub inne podmioty (np. fundacje),
-        odbyły się 4 posiedzenia Rady Sportu w Mieście Suwałki. Podczas spotkań omawiano najistotniejsze problemy i kierunki działań w obszarze kultury fizycznej
i sportu, w tym: m. in. konsultowano akty prawne i dokumenty programowo -strategiczne,
-        organizatorzy imprez (ponad 30 imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk) otrzymywali wsparcie organizacyjne (współorganizatorem z ramienia miasta byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji lub szkoły i placówki miejskie) i rzeczowe (przekazywane były nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, itp.),
-        udostępniano obiekty i urządzenia sportowe podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach określonych zarządzeniem nr 677/09 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki,
-        do 15 października 2010 r., tj. do wejścia w życie ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r., realizowano postanowienia uchwały nr XX/168/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Suwałki przyznając nagrody, stypendia i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Suwałkach; wypłacono stypendia nagrody indywidualne przyznane zawodnikom w 2009 r. oraz nagrody zespołowe za osiągnięcia sportowe zdobyte przez kluby do końca września 2010 r.,
-        Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz suwalskie szkoły zakupiły sprzęt sportowy i udostępniały go na potrzeby: zajęć pozalekcyjnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez.
5. Inne działania wspólne dla ww. obszarów:
            Współpraca z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. obejmowała niżej wymienione działania wspólne dla ww. obszarów:
-        zorganizowano nieodpłatne szkolenie przedstawicielom organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk. Tematyka szkolenia obejmowała zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zagadnienia związane z udzielaniem, kontrolą i rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych w świetle nowo wprowadzonych zmian prawnych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 37 organizacji oraz pracownicy UM w Suwałkach współpracujący z organizacjami pozarządowymi, łącznie 50 osób,
-        przeprowadzano konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności w sferze działalności pożytku publicznego, zmian Programu współpracy Miasta Suwałk na 2010 r. oraz projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011. W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Miasta Suwałk, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zgłaszali swoje opinie, uwagi i propozycje zmian. Informacje z konsultacji były każdorazowo podawane do publicznej wiadomości oraz przedstawiane Radzie Miejskiej w Suwałkach,
-        przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Prezydent Miasta Suwałk, w wyniku otwartego naboru, utworzył Bazę kandydatów na członków komisji konkursowych Miasta Suwałki w 2010 r., do której organizacje         zgłosiły 11 swoich przedstawicieli, 
-        pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach udzielali konsultacji w zakresie przygotowywania ofert oraz prawidłowego rozliczania otrzymanej dotacji na realizację zadań publicznych,
-        udostępniano nieodpłatnie salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Suwałkach na potrzeby konferencji i spotkań organizowanych przez kluby, stowarzyszenia oraz fundacje,
-        udostępniano na preferencyjnych zasadach lub użyczano, z zasobów Miasta                    Suwałki, lokale na siedziby stowarzyszeń i fundacji,
-        przekazywano informacje o pozabudżetowych źródłach finansowania działalności sektora pozarządowego w poszczególnych obszarach,
-      publikowano na stronie internetowej Miasta Suwałki informacje o działaniach                      podejmowanych przez kluby, stowarzyszenia i fundacje, a także zamieszczono       informacje o możliwości przekazania przez mieszkańców 1 % podatku na rzecz             organizacji pożytku publicznego,
-        udzielano rekomendacji podmiotom ubiegającym się o środki pozabudżetowe,
-        obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Suwałk imprezy, zawody i inne         wydarzenia sportowe, turystyczne i kulturalne oraz przekazywano nagrody                rzeczowe i upominki uczestnikom i zwycięzcom konkursów i zawodów           organizowanych przez kluby i stowarzyszenia,
-        przedstawiciele samorządu uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych organizacji pozarządowych oraz z okazji świąt okolicznościowych z udziałem osób       spoza Suwałk,
-        organizacjom pozarządowym przekazywano materiały i gadżety promocyjne Miasta Suwałki, które zostały wykorzystane do promocji naszego miasta w trakcie organizowanych imprez i przedsięwzięć z udziałem uczestników spoza naszego miasta i regionu.

Udostępniający: Pełnomocnik do współpracy z organizacjami pozarządowymi – Elżbieta Bogdan

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2011-04-20

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Data modyfikacji: 2011-04-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-04-20