Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

 

Urząd Miejski w Suwałkach

Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk

z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.

Suwałki, kwiecień 2012 r.

           

            Uchwałą Nr LIII/489/2010 z dnia 27 października 2010 r. Rada Miejska w Suwałkach uchwaliła Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011, zwany w dalszej części sprawozdania Programem współpracy.

            Program współpracy został przyjęty, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego.

            W Programie współpracy jako cel główny przyjęto budowanie społeczeństwa obywatelskiego, we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa między Miastem a Organizacjami, służącego lepszemu rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb lokalnych.
Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe obejmujące:

  • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
  • aktywizację społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta,
  • współpracę z Organizacjami w realizacji zadań w sferze pożytku publicznego wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020,
  • tworzenie warunków do wspierania jednostek organizacyjnych Miasta w realizacji zadań związanych z realizacją Programu.

            Program współpracy był realizowany przez Radę Miejską w Suwałkach i jej komisje, Prezydenta Miasta Suwałk oraz organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk.

            W Programie współpracy zostały określone zadania publiczne, uznane jako zadania priorytetowe dla Miasta Suwałk, w następujących zakresach:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- ochrony i promocji zdrowiaoraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   

            W Programie współpracy zostały przyjęte wskaźniki realizacji zadań publicznych, które powinny być uwzględnione w sprawozdaniu z jego realizacji.

             Współpraca Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

I. Współpraca finansowa Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.

            Współpraca finansowa Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w formie wspierania realizacji priorytetowych zadań publicznych

            Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, odbywało się głównie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

            Ogłoszenia o konkursach zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

            Prezydent Miasta Suwałk powoływał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. Po dokonaniu wyboru ofert, uprawnionym podmiotom przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych.

            W 2011 r. Prezydent Miasta Suwałk ogłosił 8 otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji priorytetowych zadań publicznych, na które wpłynęło 174 ofert oraz jeden nabór ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu, na który wpłynęło 8 ofert. Nabór ofert zorganizowano zgodnie z uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 107, poz. 1220).

            Organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy (poza otwartymi konkursami ofert
i naborem ofert) złożyły 25 ofert na realizację zadań publicznych, z których 16 zostało przyjętych do realizacji i uzyskało wsparcia finansowe z budżetu Miasta Suwałk.

            W ramach współpracy finansowej Miasto Suwałki zawarło z organizacjami pozarządowymi 157 umów (w 2010 r. - 146 umów) o wsparcie realizacji zadań publicznych oraz przekazało organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotację w kwocie 1.987.622,65 zł
(w 2010 r. - 1.719.582,89.zł).

            Organizacje pozarządowe wydatkowały na realizację zadań publicznych, środki własne i środki pozyskane ze źródeł innych niż budżet Miasta Suwałk, w kwocie 2.781.673,38 zł ( w 2010 r. - 3.267.507,51 zł).

            Współpraca finansowa Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi przyczyniła się do pełniejszego zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta, gdyż organizacje docierały tam, gdzie kończyły się kompetencje samorządu. Samorząd wspierając realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Suwałk przyczyniał się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne wykorzystywały finansowe środki własne i środki pozyskane 
z innych źródeł oraz własny potencjał osobowy. Dzięki współpracy finansowej nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie środków budżetowych Miasta Suwałk przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych.

            Realizacja priorytetowych zadań publicznych w 2011 r. przedstawiała się następująco w zakresie:

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 12 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 10 umów.

            Na realizację zadań publicznych wydatkowano środki finansowe w kwocie 32.471,83 zł, z tego dotację z budżetu Miasta Suwałk w kwocie 20.000 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł - w kwocie 12.471,83 zł. Udział dotacji w ogólnych kosztach realizacji zadań publicznych wyniósł 61,6%.

            Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:
 
Lp.
 
Wyszczególnienie wskaźników
 
Ilość/kwota
 
 
1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.

 
1
 
2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert- szt.

 
12
 
3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.

  
10
 
4.

Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

 
0
 
5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta Suwałk w 2011 r. w zł

 
20.000,00
 
6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł

 
12.471,83
7.

Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom- szt.

 
5
 
8.

Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

 
6
 
9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert- szt.

 
0
 
10.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

 
0
11.
Liczba odbiorców poszczególnych zadań 

dane ujęte w zał. nr 1.

 
 

Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 1.

 

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

                        Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 11 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto 11 umów.

            Na realizację zadań publicznych przeznaczono środki finansowe w kwocie 281.562,82 zł, z tego dotację z budżetu Miasta Suwałk w wysokości 70.000,00 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł - w kwocie 211.562,82 zł. Udział dotacji
w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 24,9%.

            Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:
 

Lp.

 

Wyszczególnienie wskaźników

 
Ilość/kwota
 
 

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.

 
 
1
 

2.

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert- szt.

 

 
11
 

3.

Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych

 
 
11
 

4.

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

 
 
0

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2011r. w zł

 
70 000,00

6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł

 
 
211 562,82
 

7.

Liczbę zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom - szt.

 
 
5

8.

 

Liczba organizacji realizujących zadania- szt.

 
9

9.

 

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

 
 
0
 

10.

 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

 
 
0

11.

Liczba odbiorców poszczególnych zadań   
dane w zał. nr 2.
 
           

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 2.

 

            Ponadtoz pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Suwałk, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznano 8 organizacjom pozarządowym kwotę 54.988 zł na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

            W ramach dofinansowania udzielonego ze środków PFRON za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, z różnych form aktywnego spędzania czasu, skorzystało 1353 osób niepełnosprawnych, w tym 653 dzieci.

 

- Ochrona i promocja zdrowiaoraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęło 20 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zostało zawartych 17 umów.            

            Na realizację zadań publicznych przeznaczono środki finansowe w wysokości 146.689,08 zł, w tym dotację z budżetu Miasta Suwałk w kwocie 59.833,33 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł - w kwocie 86.855,75 zł.

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 40,8%.

            Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie wskaźników

 

Ilość /kwota

 

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert- szt.

 
 
1
 

2.

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert - szt.

 

 
20
 

3.

Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych - szt.

 
 
17
 

4.

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych- szt.   

 
 
0

5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych

z budżetu M. Suwałk w 2011 r. w zł

 
 

59.833,33

6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł

 
 

86.855,75

7.

Liczbę zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom - szt.

 
3

8.

 

Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

 
15

9.

 

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

0

10.

 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

0
 

11.

 
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
dane w zał. nr 3.
 

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 3.

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który złożono 35 ofert. W wyniku postępowania konkursowego zawarto 31 umów.
Jedna organizacja złożyła z własnej inicjatywy ofertę, która została przyjęta do realizacji.

            Na realizację zadań publicznych przeznaczono środki finansowe w wysokości 813.167,97 zł, w tym dotację z budżetu Miasta Suwałk w kwocie 398.020,85 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł - w kwocie 415.147,12 zł.

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 48,9%.

            Najwięcej nakładów finansowych poniesiono na prowadzenie świetlic środowiskowych, pomoc udzielaną członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
i działalność informacyjno - edukacyjną

                        Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:

 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 

Ilość /kwota

 
1.
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.
 

1

 
2.
Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert - szt.
 

35

 
 
3.
Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych - szt.
 

31

4.

 Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

 

0

 
5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2011 r. w zł,

w tym na zadania poza otwartymi konkursami ofert

398.020,85

 

 10.000,00

 
 
6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł,

w tym na zadania poza otwartymi konkursami ofert
 

415.147,12

 

 39.750,00

7.

Liczbę zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom - szt.

 
 

4

8.
 
Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

12

9.
 
Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt. 
 

1

10.
 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

 

1

 
 
11.
 
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
 
dane w zał. nr 4.
 
 

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 4.

 
 
 

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 24 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 15 umów o wsparcie realizacji   priorytetowych zadań publicznych. Poza konkursem zostało złożonych 7 ofert,
z których do realizacji przyjęto 2 oferty o wsparcie realizacji dwu priorytetowych zadań publicznych.

            Na realizację zadań przeznaczono kwotę 458.175,56 zł, w tym dotację z budżetu Miasta Suwałk w kwocie 82.972,80 zł, oraz środki własne z organizacji oraz z innych źródeł w wysokości 375.194,76 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 18,2%.

            Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:

 
Lp.
 
 
Wyszczególnienie
 
Ilość /kwota
1.
 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.

1
2.
 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert -szt.

24
3.
 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.

15
4.
 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

0
5.
 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta Suwałk w 2011 r. w zł,
w tym poza otwartymi konkursami ofert

 
82.972,80
 
15.000,00
6.
 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych

w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł,

w tym poza otwartymi konkursami ofert

 
375.194,76
 
91 234,80
7.
 

Liczba zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom - szt.

6
8.
 

Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

 
11
9.
 

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami - szt.

7
10.
 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami - szt.

2
11.
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
dane w zał. nr 5.
 
 
            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 5.
 

- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresiekrajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W odpowiedzi wpłynęło 11 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, z 9 organizacjami zostały zawarte umowy o wsparcie realizacji priorytetowych zadań publicznych w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców Suwałk, turystyki wodnej i ratownictwa oraz inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poza konkursem wpłynęły dwie oferty, które nie zostały przyjęte do realizacji z powodu braku środków budżetowych.

            Na realizację zadań wydatkowano kwotę 129.658,99 zł, w tym dotację z budżetu Miasta Suwałk w kwocie 37.738,80 zł, środki własne z organizacji oraz z innych źródeł finansowych - w kwocie 91.920,19 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych dotacji wyniósł 29,1%.

            Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:
 
Lp.
 
 
Wyszczególnienie
 
Ilość /kwota
1.
 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.

1
2.
 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - szt.

11
3.
 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.

9
4.
 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

0
 
5.
 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Miasta Suwałk w 2011 r. w zł

 
 
37 738,80
6.
 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł

 
 
91 920,19
 
7.
 

Liczba zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom - szt.

 
3
8.
 

 Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

7
9.
 

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami - szt.

2
 
10.
 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami - szt.

 
0
11.
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
dane w zał. nr 6.
 
 

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 6.

 

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

            Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresiewspieraniai upowszechnianiakultury fizycznej, na który złożono 59 ofert.
Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 55 umów o wsparcie realizacji działań w zakresie 6 zadań priorytetowych, z tego jednej umowy nie zrealizowano z przyczyn niezależnych od organizacji, która przyznaną dotację zwróciła. Poza konkursem, organizacje złożyły z własnej inicjatywy 10 ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych. Oferty zostały przyjęte do realizacji, zawarto 10 umów,
z budżetu Miasta Suwałk przekazano organizacjom dotację w kwocie 42.235,30 zł.

            Na realizację zadań publicznych przeznaczono środki finansowe w kwocie 1 450 793,29 zł, w tym z budżetu Miasta Suwałk przekazano dotację w kwocie 519 235,30 zł, ze środków własnych z organizacji oraz z innych źródeł - kwotę 931 557,99 zł.

            Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 35,8%.

            Zostały osiągnięte następujące wskaźniki:
 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Ilość/kwota
 
1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.

1
 
2.

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - szt.

59
 
3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.

55
 
4.

Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

0
 
 
5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2011 r. w zł

w tym poza otwartymi konkursami ofert

 
519 235,30
 
42 235,30
 
6.

Wysokość środków własnych organizacji angażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł,

w tym poza otwartymi konkursami ofert

 
931 557,99
 
36 576,47
 
 
7.

Liczba zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom (w otwartych konkursach ofert i poza konkursem) - szt.

 
6
 
8.

Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

30
 
9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

10
 
10.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert – szt.

10
 
 
11.
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
dane w zał. nr 8.
 
 

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 8.

 

            Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresiewspieraniarozwoju sportu ogłoszono nabór ofert, na który złożono 8 ofert. Oferty zostały przyjęte do realizacji, zawarto 8 umów o wsparcie realizacji zadań w zakresie szkolenia sportowego suwalskich zawodników.

            Poza konkursem, organizacje z własnej inicjatywy złożyły 28 ofert, które zostały przyjęte do realizacji. Zawarto 28 umów o wsparcie działań realizujących jedno zadanie priorytetowe (rozwój sportu w dyscyplinach znanych w Suwałkach za wiodące) a Miasto przekazało11 organizacjom na ten cel dotację w kwocie 293 817,48 zł.

            Na realizację zadań publicznych w zakresiewspieraniarozwoju sportu przeznaczono środki finansowe w kwocie 1 454 724,49 zł, w tym z budżetu Miasta Suwałk - dotację w kwocie 797 761,57 zł, ze środków własnych z organizacji oraz
z innych źródeł - kwotę 656 962,92 zł.

            Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 54,8%.                     Zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Ilość/kwota
 
1.
Liczba ogłoszonych naborów ofert - szt.
1
 
2.

Liczba złożonych ofert lub wniosków w ogłoszonym naborze - szt.

8
 
3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.

8
 
4.

Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

0
 
 
5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2011 r. w zł,

w tym poza otwartymi konkursami ofert

 
 
797 761,57
 
597 761,57
 
6.

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł,

w tym poza otwartymi konkursami ofert

 
 
656 962,92
 
293 817,48
7.

Liczba zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom (w naborze i poza naborem) - szt.

 
 
1
 
8.

Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

11
 
9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

28
 
10.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert – szt.

28
 
 
11.
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
dane w zał. nr 9.
 
 
 

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 9.

 

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

       Na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszony został jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym oferta została przyjęta do realizacji, zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania priorytetowego.

            Na realizację tego zadania publicznego przeznaczono środki finansowe
w wysokości 2 960,00 zł, z tego

- z budżetu Miasta Suwałk - dotację w kwocie 2 060 zł,

- ze środków własnych organizacji oraz z innych źródeł - kwotę 900,00 zł.

            Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania wyniósł 69,6%,.   

            Zostały osiągnięte następujące wielkości wskaźników:

 
Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Ilość/kwota
 
1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - szt.

1
 
2.

Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert - szt.

1
 
3.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - szt.

1
 
4.

Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych - szt.

0
 
 
5.

Wysokość udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych
z budżetu M. Suwałk w 2011 r. w zł

2 060,00
 
 
 
6.

Wysokość środków własnych organizacji zangażowanych
w realizację zadań publicznych w 2011 r. w zł

 
 
 900,00
 
 
7.

Liczba zadań (priorytetowych), których realizację zlecono organizacjom (w naborze i poza naborem) - szt.

 
 
1
 
 
8.

Liczba organizacji realizujących zadania - szt.

1
 
 
9.

Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert - szt.

0
 
 
10.

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi konkursami ofert – szt.

 
 
0
 
11.
Liczba odbiorców poszczególnych zadań
dane w zał. nr 10   
 
           

            Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 9.

           

II. Współpraca pozafinansowa Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.

           

            We współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. podejmowano wielokierunkowe działania nie mające charakteru finansowego, w szczególności:

-   przekazywano, na preferencyjnych warunkach lub użyczano, lokale z zasobów Miasta Suwałki na siedziby stowarzyszeń i fundacji oraz udostępniano nieodpłatnie salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Suwałkach na potrzeby konferencji i spotkań organizowanych przez kluby, stowarzyszenia oraz fundacje,

-    przekazywano informacje o pozabudżetowych źródłach finansowania działalności sektora pozarządowego oraz udzielano rekomendacji podmiotom ubiegającym się
o środki pozabudżetowe,

-   udzielano, w miarę zgłaszanego zainteresowania, konsultacji w zakresie przygotowywania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz prawidłowego rozliczania dotacji trzymanej z budżetu Miasta Suwałk,

-    wypracowano unormowania prawne regulujące działania w sferze pożytku publicznego i wolontariatu, które przyjęte zostały przez Radę Miejską
w Suwałkach jako uchwały:w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej,

-    przeprowadzanokonsultacje 11 projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawach dotyczących działalności w sferze pożytku publicznego prowadzonej
w obrębie Miasta Suwałk, w tym projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012, ww. aktów prawa miejscowego, programów sektorowych i zmiany strategii (opieka społeczna i ochrona zdrowia). W toku konsultacji, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgłaszały swoje opinie, uwagi i propozycje zmian. Informacje z konsultacji były każdorazowo podawane do publicznej wiadomości oraz przedstawiane Radzie Miejskiej w Suwałkach,

-    upowszechniano informacje o trwających konsultacjach o zasięgu ogólnokrajowym
i regionalnym, dokumentów normujących istotne sprawy dotyczące organizacji pozarządowych oraz działalności pożytku publicznego,

-    publikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach informacje
o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Suwałk oraz zamieszczono informacje o możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,

-    obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Suwałk wydarzenia sportowe, turystyczne i kulturalne organizowane przez organizacje pozarządowe,

-    organizacjom pozarządowym przekazywano materiały promocyjne Miasta Suwałk, które zostały wykorzystane do promocji miasta w trakcie organizowanych imprez
i przedsięwzięć z udziałem uczestników spoza naszego miasta i regionu,

-   zorganizowano, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, dwa nieodpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, tj. szkolenie „Program Europa dla Obywateli (2007 -2013)”, którego celem było przeprowadzenie prezentacji programu i warsztatów pomagających  
w przygotowaniu skutecznej aplikacji o dotację ze środków unijnych oraz szkolenie - wspólne dla organizacji z Miasta Suwałki i organizacji z Powiatu Suwalskiego na temat „Formy i procedury przygotowania oferty na realizację zadań publicznych, zgodnie z nowymi wytycznymi”, które przeprowadzono w połączeniu z seminarium promującym powstanie podlaskiej sieci organizacji pozarządowych, do której wybrano 3 reprezentantów z Miasta Suwałk oraz 1 - z Powiatu Suwalskiego),

-   rozpowszechniano działania podmiotów i instytucji funkcjonujących w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu, zamieszczając na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz przekazując organizacjom pocztą elektroniczną informacje o realizowanych zadaniach i projektach, ogłaszanych konkursach
i naborach wniosków, konferencjach, szkoleniach, seminariach, itp. działaniach
mogących mieć wpływ na działalność i rozwój organizacji,

-   przeprowadzono otwarty nabór, w wyniku którego utworzono „Bazę kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2011 - 2012”, złożoną z 19 zgłoszonych przedstawicieli organizacji, Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani
z bazy kandydatów, uczestniczyli w pracach wszystkich komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Suwałk,

-   prowadzono działania zmierzające do utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Suwałkach (COP). Z inicjatywą utworzenia takiego centrum wystąpiło 14 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk, które następnie wyłoniły siedmioosobową grupę roboczą reprezentującą ich środowisko do współpracy z samorządem w zakresie tworzenia COP. Zorganizowano m. in. trzy spotkania konsultacyjne w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania COP oraz wyjazd studyjny do prowadzonego przez stowarzyszenie Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Ełku. Wojewoda Podlaski wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Suwałk nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Suwałkach przy Kościuszki 71, z przeznaczeniem na utworzenie COP w Suwałkach (oficjalne przekazanie kluczy do budynku, Prezydentowi Miasta Suwałk nastąpiło w dniu 31.10.2011 r.). Ostatecznie przyjęto ustalenia, że COP będzie zlokalizowane w Północnej Oficynie budynku przy ul. Kościuszki 71 - głównie na parterze i I piętrze, rozpocznie działalność po przeprowadzeniu remontu, jako Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Suwałkach, którego utworzenie i prowadzenie zostanie wsparte ze środków budżetowych Miasta na rok 2012.

            Współpraca pozafinansowa w poszczególnych zakresach zadań publicznych przedstawiała się następująco:

1. Edukacja, oświata i wychowanie:

-    udzielano pomocy organizacyjnej i technicznej w związku z organizacją wydarzeń edukacyjnych przez organizacje pozarządowe,

-    udostępniano obiekty i urządzenia podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach określonych zarządzeniem nr 677/09 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki (z późn. zm.),

-    przekazywano informacje dotyczące możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych organizacjom pozarządowym.

2. Kultura i turystyka:

-    przekazano materiały promocyjne (albumy i inne publikacje) uczestnikom wydarzeń kulturalnych adresowanych do mieszkańców Suwałk,

-   współpracowano z Suwalską Organizacją Turystyczną przy organizacji targów turystycznych w 2011 r. (przekazano składkę członkowską w wysokości 4 000 zł oraz materiały promocyjne). Miasto Suwałki wspólnie z SOT wystawiało się na VI Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku oraz na XV Targach Turystyki
i Wypoczynku LATO w Warszawie,

-  podjęto współpracę z Suwalską Izbą Rolniczo - Turystyczną przy realizacji projektu unijnego pn. ,,Kampania turystyczna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego”,

-    współpracowano z lokalnym środowiskiem kombatanckim przy organizacji świąt
i rocznic państwowych w 2011 r.,

-    udostępniono nieodpłatnie w ramach współpracy sprzęt i sale w podległych miastu jednostkach kultury,

-    z ramienia Miasta Suwałk, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki współpracował:
z Fundacją ,,Młoda Muzyka Śląska” z Katowic w ramach cyklicznej imprezy –„ XII Letniej Filharmonii AUKSO” w Suwałkach, z Chórem Chłopięcym i Męskim Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” w ramach festynu wdzięczności „Wracam do Was”- podziękowanie za dar beatyfikacji Papieża Jana Pawła II,
z Towarzystwem Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku w ramach
V Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych,

3. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:

-   udostępniano nieodpłatnie organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia w ramach współpracy, sprzęt i salę obrad na różnego rodzaju spotkania,

-   zakupiono gry, sprzęt sportowy, art. szkolne, słodycze i przekazano organizacjom pożytku publicznego, dzieciom ze świetlic środowiskowych i placówki opiekuńczo – wychowawczej podczas spotkań wielkanocnych i wigilijnych , choinek oraz jako prezenty do „Mikołajkowego Autobusu Radia 5”,

-    przedstawiciele Miasta uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych stowarzyszeń i spotkaniach wigilijnych.

             4. Kultura fizyczna:

-    przekazywano organizacjom pozarządowym, informacje dotyczące możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych,

-   pracownicy Urzędu Miejskiego, w miarę zgłaszanego zainteresowania i potrzeb udzielali konsultacji podmiotom, które przystępowały do konkursów ogłaszanych przez administrację państwową, samorząd województwa lub inne podmioty (np. fundacje),

-   organizatorzy imprez (ponad 30 imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk) otrzymywali wsparcie organizacyjne (współorganizatorem z ramienia Miasta Suwałki byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji lub szkoły i placówki miejskie) i rzeczowe (przekazywane były nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, itp.),

-    udostępniano obiekty i urządzenia sportowe podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach określonych zarządzeniem nr 677/09 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki,

-    nagrodzono zawodników, trenerów i inne osoby fizyczne za wysokie osiągnięcia sportowe oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu
w Suwałkach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz suwalskie szkoły zakupiły sprzęt sportowy i udostępniały go na potrzeby: zajęć pozalekcyjnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-04-30

Data modyfikacji: 2012-04-30

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-04-30