Informacja z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Stosownie do uregulowań prawnych określonych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) Miasto Suwałki prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wyżej wymieniona ustawa w szczególności nakłada na samorządy terytorialne obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sporządzania informacji z realizacji tego programu.

Współpracę naszego samorządu z organizacjami pozarządowymi regulują następujące akty prawa miejscowego:

Karta współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach
nr XXXI/358/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.,

Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 – uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXIX/279/08
z dnia 26 listopada 2008 r.

W programie współpracy na rok 2009 przyjęto następujące cele:

budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

uzupełnianie działań Miasta w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez Miasto,

włączanie organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę,

współpraca z organizacjami w realizacji zadań w sferze pożytku publicznego wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020,

tworzenie warunków do wspierania jednostek organizacyjnych Miasta
w realizacji ich zadań.


Program współpracy był poddany konsultacji społecznej poprzez zamieszczenie jego projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, co umożliwiło zainteresowanym zgłaszanie wniosków i uwag.


W realizacji Programu uczestniczyli:

Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych.

Prezydent – w zakresie realizacji Programu.

organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie realizacji przyjętych zadań priorytetowych.

I. Udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta Suwałk

Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. było udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta Suwałk na realizację przyjętych w Programie zadań, w tym zadań priorytetowych.

W ramach otwartych konkursów ofert w poszczególnych obszarach współpracy zostały wyłonione uprawnione podmioty, którym przyznano dotacje na wsparcie realizowanych przez nie zadań. Informacje o otwartych konkursach ofert publikowane były w „Gazecie Współczesnej”, „Tygodniku Suwalskim”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i zamieszczane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wysokość dotacji została określona w Uchwale Nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 r.


1.     Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które łącznie wpłynęło 6 ofert. W wyniku postępowania konkursowego zawarto 5 umów. Wysokość przekazanych środków finansowych z budżetu miasta wyniosła 14 485 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 1.

 

2.     Pomoc społeczna

Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które łącznie wpłynęło 15 ofert. W wyniku postępowania konkursowego zawarto 10 umów. Wysokość środków finansowych z budżetu miasta wyniosła 70 000 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 2.

Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Suwałk, przyznano 12 organizacjom pozarządowym kwotę 105000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania udzielonego
ze środków PFRON za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystały 1492 osoby niepełnosprawne, w tym 718 dzieci.

    

3.     Ochrona zdrowia

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochronie zdrowia. Łącznie wpłynęło 20 ofert, zostało zawartych 16 umów. Wysokość przekazanych środków finansowych z budżetu miasta wyniosła 60 000 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 3.

 

4.     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w ramach którego wpłynęło 35 ofert. W wyniku postępowania konkursowego zawarto 26 umów i przekazano środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 343 256 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 4.

 

5.     Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, w ramach którego wpłynęły 23 oferty. Zawartych zostało 15 umów z czego jedno zadanie otrzymało 100 % dofinansowania. Na realizację zadań publicznych przekazano środki finansowe w wysokości 134 320 zł (w tym fundacji kultury kwotę 24 000 zł).

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 5.

     

6.     Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, w ramach którego wpłynęło 14 ofert. Zostało zawartych 7 umów, na wsparcie realizacji których przekazano środki finansowe w wysokości 44 194 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 6.

 

7.     Kultura fizyczna i sport

Ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które łącznie złożono 97 ofert. W wyniku postępowania konkursowego zawarto 85 umów. Na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu przekazano środki finansowe z budżetu Miasta Suwałk w wysokości 910 000 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań ze wskazaniem realizatora, nazwy zadania, całkowitego kosztu zadania i przekazanej kwoty dotacji zawiera załącznik nr 7.

        Podsumowanie  

Dzięki takiej formie współpracy nastąpiło szersze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności gdyż organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne docierają tam, gdzie kończą się kompetencje samorządu. Udostępniły one własne zasoby, wiedzę, doświadczenie i pracę wolontariatu. Podmioty pożytku publicznego skutecznie pozyskiwały środki finansowe z innych źródeł, w tym z instytucji centralnych, od przedsiębiorców i osób fizycznych. Dzięki tej formie współpracy nastąpiło również efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych z dotacji.

 

Ogółem na zadania publiczne realizowane w 2009 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Miasto Suwałki przekazało dotacje w łącznej wysokości 1 576 255 zł. Ogólna wartość zrealizowanych zadań publicznych zamknęła się kwotą 4 805 649 zł. Prezydent Miasta Suwałk ogłosił łącznie 12 otwartych konkursów ofert, w ramach których wpłynęło ogółem 210 ofert. Zawarte zostały 164 umowy.

 

II. Inne formy współpracy

1.     Edukacja i wychowanie:

-       udzielano pomocy organizacyjnej i technicznej (np. udostępnienie sali) w związku z organizacją wydarzeń edukacyjnych przez organizacje pozarządowe.

 

2.     Kultura i turystyka:

-       przyznano Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno – Artystycznej ,,Nie Po Drodze" nagrodę doroczną za osiągnięcia w 2008 r. w wysokości 6 000 zł, ufundowano nagrody w wysokości 14 000 zł dla laureatów IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca ,,Muszelki Wigier 2009" organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego oraz nagrody w wysokości 4 500 zł dla najlepszych uczestników kursów wokalnego i orkiestrowego oraz seminarium barokowego organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach. Przyznano również nagrodę jubileuszową za organizację X Filharmonii AUKSO w wysokości 6 000 zł dla Fundacji ,,Młoda Muzyka Śląska" z Katowic,

-       współpracowano z Suwalską Organizacją Turystyczną przy organizacji targów w 2009 r., w tym: Podlaskich Targów Turystycznych, Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2009 w Katowicach, XIV Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 w Warszawie, Lata Stowarzyszeń „L ete des Assos” w Grand – Synthe we Francji, Targów Turystycznych „Salon Tour” w Poznaniu,

w ramach współpracy ze stowarzyszeniami kombatanckimi z Suwałk sfinansowano w dniach 30.04-05.05.2009 r. pobyt delegacji francuskich kombatantów z Grande – Synthe w obchodach święta Konstytucji 3 Maja w Suwałkach,

udostępniano w ramach współpracy sprzęt i sale w podległych Miastu jednostkach kultury.

 

3.     Pomoc społeczna:

przekazano materiały budowlano-remontowe na adaptację pomieszczeń nowej siedziby Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 58,

przekazano zestawy słodyczy dzieciom ze świetlic środowiskowych podczas spotkań wigilijnych i choinek,

udzielono wsparcia w organizacji pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej,

udzielono wsparcia w organizacji obchodów dnia św. Krzysztofa,

udzielono wsparcia w organizacji mityngu rocznicowego grupy AA „Dąb”.

 

4.     Ochrona Zdrowia

-        udzielono wsparcia organizacyjnego Polskiemu Związkowi Niewidomych w przeprowadzeniu akcji informacyjno – szkoleniowej w ramach projektu pn.„Chcemy zobaczyć żółte pasy i usłyszeć numery autobusów”. Wiedza przekazana w trakcie szkolenia przez tyflologów PZN przedstawicielom instytucji publicznych służy tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących,

-       zakupiono na potrzeby Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” ciśnieniomierz i udzielono wparcia organizacyjnego w obchodach X-lecia Klubu,

-       koordynowano zbiórkę pieniężną na zakup sprzętu medycznego dla suwalskich szpitali w ramach akcji „Otoczmy troską życie”.

 

5.     Kultura fizyczna i sport:

-       18 grudnia 2009 r. zorganizowano we współpracy z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Hańcza” w Suwałkach seminarium szkoleniowe poświęcone tematyce wychowania fizycznego w szkołach, mające na celu zwrócenie uwagi na fakt, że zmiana organizacji szkolnej kultury fizycznej jest jednym z warunków poprawy stosunku młodzieży do aktywności ruchowej oraz trwałego ukształtowania ich postaw prozdrowotnych,

-       informacje dotyczące możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych przekazywane były organizacjom pozarządowym na bieżąco, za pośrednictwem poczty elektronicznej; pracownicy wydziału, w miarę zgłaszanego zainteresowania i potrzeb udzielali konsultacji podmiotom, które przystępowały do ogłaszanych konkursów przez administrację państwową, samorząd województwa lub inne podmioty (np. fundacje),

-       we współpracy z klubami sportowymi zorganizowano wyjazd na zawody międzynarodowe do Vöru (Estonia), w których wzięło udział 33 uczniów z suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów,

-       odbyło się 5 posiedzeń Rady Sportu w Mieście Suwałki. Podczas spotkań omawiano najistotniejsze problemy i kierunki działań w obszarze kultury fizycznej i sportu, w tym między innymi konsultowano akty prawne i dokumenty programowe/strategiczne,

-       organizatorzy imprez (ponad 30 imprez), które objęte były patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, otrzymywali wsparcie organizacyjne (współorganizatorem z ramienia miasta byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji lub szkoły i placówki miejskie) i rzeczowe (przekazywane były nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, itp.),

-       realizowano postanowienia uchwały nr XX/168/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród
i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Suwałki przyznając nagrody, stypendia i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Suwałkach,

-       udostępniano obiekty i urządzenia sportowe podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach określonych zarządzeniem nr 677/09 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat
za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki,

-       Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz suwalskie szkoły zakupiły sprzęt sportowy (w tym: strzelnicę rozstawną pneumatyczną, matę gimnastyczną dostosowaną do wymogów dyscyplin z zakresu sztuk walki) i udostępniały go na potrzeby: zajęć pozalekcyjnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez.

 

Inne działania realizowane w zakresie współpracy – wspólne
dla ww. obszarów:


Współpraca z organizacjami i podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009 obejmowała także niżej wymienione działania:


zorganizowano nieodpłatne szkolenie przedstawicielom organizacji pozarządowych w zakresie zasad zlecania, realizacji zadań publicznych i sprawozdawczości w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie było również poszerzone o konsultacje w sprawie „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.”,

pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach udzielali konsultacji w zakresie przygotowywania ofert oraz prawidłowego rozliczania otrzymanej dotacji,

przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Suwałkach uczestniczył w pracach zespołów opiniujących oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Wojewodę Podlaskiego,

udzielano rekomendacji podmiotom ubiegającym się o środki pozabudżetowe,

nieodpłatnie udostępniano salę narad Urzędu Miejskiego w Suwałkach
na potrzeby konferencji i spotkań organizowanych przez kluby
i stowarzyszenia,

przekazywano informacje o pozabudżetowych źródłach finansowania działalności w poszczególnych obszarach,

publikowano na stronie internetowej Miasta Suwałk informacje
o działaniach podejmowanych przez kluby i stowarzyszenia, a także zamieszczono informacje o możliwości przekazania przez mieszkańców 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,

obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Suwałk imprezy, zawody
i inne wydarzenia sportowe, turystyczne i kulturalne oraz przekazywano nagrody rzeczowe i upominki uczestnikom i zwycięzcom konkursów i zawodów organizowanych przez kluby i stowarzyszenia,

przedstawiciele samorządu uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych organizacji pozarządowych oraz z okazji świąt okolicznościowych z udziałem osób spoza Suwałk,

przekazywano organizacjom pozarządowym materiały
i gadżety promocyjne Miasta Suwałk. Materiały promocyjne zostały wykorzystane do promocji naszego miasta w trakcie imprez i przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenia z udziałem uczestników spoza naszego miasta i regionu,

uhonorowano prestiżową nagrodą Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” następujące podmioty:

a)    Fundację Młoda Muzyka Śląska z Katowic – specjalne wyróżnienie,

b)    CARITAS Diecezji Ełckiej – w kategorii prospołecznej,

c)     Suwalski Klub Badmintona – w kategorii sportu.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-06-22

Data modyfikacji: 2010-06-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-06-22