Zasady usuwania drzew

W związku z opublikowaną 2 czerwca b. r. zmianą ustawy o ochronie przyrody, od 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe zasady usuwania drzew.


W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:

- 80  cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew.

należy wnieść do właściwego organu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.

Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia, ani też zezwolenia.
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko wszystkich,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.

UWAGA! Zgłoszenie musi zostać podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa!


Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu oraz gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub

chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za

pomnik przyrody.
Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.  
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, to, uwzględniając dane z oględzin, na właściciela nieruchomości, nałożony zostanie, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Zezwolenie na usunięcie drzew wciąż jest niezbędne w przypadku:

- rolników (z wyjątkiem usuwania drzew nie związanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej),

- osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

- użytkowników ogrodów działkowych,

- osób dzierżawiących nieruchomości,

- osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,

- drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,

- drzew stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze,

- przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

Na terenach objętych ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu, (w przypadku Suwałk jest to rozległy obszar przy ul. Krzywólka oraz obrzeża miasta od strony  północnej i wschodniej) istnieje ponadto zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, wynikający z Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.

Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną na terenie np. pasa drogowego.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 1 września do 31 marca.

W przypadku drzew zlokalizowanych na terenie wpisanych do rejestru zabytków m. in. zabytkowego układu urbanistycznego centrum Suwałk zgłoszenie/wniosek należy wnieść do Miejskiego Konserwatora Zabytków, w pozostałych przypadkach do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

UWAGA! Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radoslaw Renda

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2017-06-16