Plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

BRM.0012.2.4.2015

 

Plan pracy

Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej w dniu 22 stycznia 2015 r.)

 

 

Lp.

Termin

Tematyka obrad

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.

Styczeń

1.      Przyjęcie Planu pracy Komisji Finansowo - Budżetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 r. wraz z autopoprawkami.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
i sposobu ich pobierania.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Przewodniczący Komisji

Prezydent Miasta Suwałk

 

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

2.

Luty

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

 

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

3.

Marzec

 

1.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent Miasta Suwałk

 

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

4.

Kwiecień

 

1.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta na 2016 rok.

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

5.

Maj

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

 

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

6.

Czerwiec

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Kultury do 2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

 

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

7.

Lipiec

1.      Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. w 2014 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

8.

Wrzesień

1.      Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

2.     Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 -  2030.

 

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

 


9.

Październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

 

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

10.

Listopad

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych
na 2016 rok.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta 

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

11.

Grudzień

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które
nie wygasają z upływem 2015 roku.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta
na 2016 rok.

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałk
na lata 2016-2030.

 

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

 

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                  Komisji Finansowo – Budżetowej 

                                                                                                              Rady Miejskiej w Suwałkach

                                                                                                                     

                                                                                                                                                       Zdzisław Przełomiec                                                                                                                   

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-03-09

Data modyfikacji: 2015-03-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-03-09