Plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

BRM.0012.2.4.2019    
                                                                                            
Plan pracy
Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok.
(przyjęty na posiedzeniu Komisji 23 stycznia 2019 roku)

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

 

1.

 

Styczeń

1.      Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

2.      Informacja z realizacji Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy – Miasta Suwałki w 2018 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu”.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania
skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

8.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminnego Miasta Suwałk.

9.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

Członkowie Komisji

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

2.

 

Luty

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2019 r.

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie formularzy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

 

 

3.

 

 

Marzec

1.      Zestawienie z naliczenia opłat planistycznych                       w roku 2018, zgodnie z art. 37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2018.1945).

2.      Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

4.

 

 

Kwiecień

1.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

3.      Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus” oraz Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.

4.      Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

8.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Maj

1.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2018.

2.   Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki w 2020 roku.

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego.

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

Prezydent Miasta  Suwałk                

 

Skarbnik Miasta

 

6.

 

Czerwiec

1.      Raport o stanie Miasta Suwałki za rok 2018.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2018 rok.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

Skarbnik Miasta

 

7.

 

Lipiec

1.    Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód  w Suwałkach                Sp. z o.o. w 2018 roku.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

8.

 

 

 

Wrzesień

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2019 roku, informacja                          o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja                      o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

Prezydent Miasta

Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

9.

 

Październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w 2020 r.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

10.

 

Listopad

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  stawek w podatku od nieruchomości na 2020 r.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

11

 

 

Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2020 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od  roku 2020.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2019 r.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

 

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.                                                      

Przewodniczący

                                                                                                          Komisji  Finansowo-Budżetowej

                                                                                                          Rady Miejskiej w Suwałkach

                                                                                                                    Andrzej Turowski

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05