Plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

BRM.0012.2.31.2017                                                                                              

Plan pracy

Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 19 stycznia 2017 roku)

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

 

1.

 

Styczeń

1.      Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

2.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk, a także trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do lat 5.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

Członkowie Komisji

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

2.

 

Luty

1.   Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2017r.

3.   Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

4.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

Skarbnik Miasta

 

 

3.

 

 

Marzec

1.      Zestawienie z naliczenia opłat planistycznych                       w roku 2016, zgodnie z art. 37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2016.778 ze zm.).

2.       Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

3.      „Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych                   w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki”.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Kwiecień

1.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Maj

1.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2016.

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

Prezydent Miasta  Suwałk                

 

Skarbnik Miasta

 

6.

 

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.

2. Przyjęcie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

Skarbnik Miasta

 

7.

 

Lipiec

1.    Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód  w Suwałkach                Sp. z o.o. w 2016 roku.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

8.

 

 

 

Wrzesień

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2017 roku, informacja                          o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja                      o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

2. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

Prezydent Miasta

Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

9.

 

Październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w 2018 r.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  stawek w podatku od nieruchomości na 2018 r.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

10.

 

Listopad

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

11

 

 

Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2018 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od  roku 2018.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmian               w budżecie Miasta na 2017 r.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

 

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

Skarbnik Miasta

 

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.                                                                                                                                                                    

Przewodniczący

Komisji  Finansowo-Budżetowej

Rady Miejskiej w Suwałkach

Wiesław Józef Murawko

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02