Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Kontakt:

ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki

tel.(87) 562-89-70

fax.(87) 562-89-71

www: http://mops.suwalki.pl

e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:30

(Dział Świadczeń Rodzinnych w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00)

(Dział Pomocy Środowiskowej w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00)

Osoba reprezentująca jednostkę:

Leszek Lewoc - Dyrektor

Skargi i wnioski:

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 16:00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Dyrektor przyjmuje interesantów w następnym dniu roboczym w w/w godzinach.

Charakterystyka obiektu /lokalizacja i kontakt do poszczególnych działów/:

Lokalizacja : Suwałki ul. Filipowska 20:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej: Kierownik – Wiesława Szyszko, pokój nr 34, tel. 562-89-92, w tym:
 • Sekcja Pracowników Socjalnych i Asysty Rodzinnej: Koordynator – Iwona Buchowiecka, pokój nr 5, tel.562-89-85
 • Sekcja Świadczeń Środowiskowych – Koordynator – Renata Racis, pokój nr 39, tel. 562-89-88
 1. Dział Pomocy Instytucjonalnej: Kierownik – Lilianna Zielińska, pokój nr 36, tel. 562-89-70 wew. 643, w tym:
 • Sekcja Pomocy Instytucjonalnej - pokój nr 29, tel. 562-89-77
 • Sekcja Usług Opiekuńczych - pokój nr 29, tel. 566-42-94
 • Sekcja Obsługi FRON - pokój nr 2, tel. 562-89-84,
 1. Dział Finansowo-Księgowy: Główny Księgowy – Małgorzata Zarzecka, pokój nr 23, tel. 562-89-80
 2. Dział Kadr i Administracji: Kierownik – Specjalista HR i BHP – Marta Majewska, pokój nr 28, tel. 565-28-81, w tym:
 • Sekcja Informatyków – pokój nr 38, tel. 562-89-78
 1. Dział Świadczeń Rodzinnych: Kierownik - Maria Kowalewska, pokój nr 16, tel. 562-89-72
 2. Dział Pomocy Kryzysowej: Kierownik – Alicja Romanowska, tel. 565-28-91
 3. Dział Pieczy Zastępczej: Kierownik – Marta Żyła, pokój nr 31, tel. 565-28-95
 4. Dział Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej: Kierownik - Tomasz Bułtralik, pokój nr 11, tel. 444-06-46

Lokalizacja : Suwałki ul. Mickiewicza 3:

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Przewodniczący – Bożena Wojdyła, tel. 563-21-80

Zakres działania :

Zakres działania Ośrodka wynika z przepisów:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne;
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym;
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych;
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 • innych ustaw, w których przypisano zadania ośrodkowi oraz programów.

 

Podstawowe zadania działalności:

1. Należące do właściwości powiatu:

1)    pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;

2)    wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;

3)    kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;

4)    pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

5)    pomoc pieniężna z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;

6)    pomoc pieniężna i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;

7)    prowadzenie mieszkań chronionych;

8)    wypłata wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;

9)    rehabilitacja społeczna i zawodowa (środki PFRON).

2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

1)    obsługa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:

1)    specjalistyczne usługi opiekuńcze;

2)    świadczenia rodzinne;

3)    fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;

4)    zasiłek dla opiekuna;

5)    ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia

6)    ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;

7)    dodatki energetyczne;

8)    ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.;

4. Z zakresu zadań własnych gminy:

1)    zasiłki stałe;

2)    zasiłki i pomoc w naturze;

3)    gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

4)    usługi opiekuńcze;

5)    schronienie (noclegownia/hostel);

6)    sprawienie pogrzebu;

7)    ubezpieczenia emerytalno - rentowe;

8)    ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;

9)    kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;

10) wsparcie rodzin pomocą asystenta;

11) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;

12) przewóz osób niepełnosprawnych;

13) prowadzenie ośrodka wsparcia Klub Senior+ z siedzibą w Suwałkach przy ul. Zastawie 38;

14) prowadzenie Ogrzewalni przy ul. Sportowej 24 dla osób bezdomnych i nietrzeźwych.

5. Inne działania Ośrodka:

1)    realizacja projektu „Razem przeciw przemocy”;

2)    prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

3)    realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;

4)    realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;

5)    organizacja prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienia wspieranego;

6)    Pomoc dla kombatantów.

 

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Skowrońska

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Andrzej Śmiejkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2023-03-16

Opublikował: Andrzej Śmiejkowski

Data publikacji: 2009-01-30