Ogłoszenie z dnia 2023-04-05 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze

Data 2023-04-05
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

 

1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 34032 o powierzchni 0,7810 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00069192/6, niezabudowana, położona przy ul. Sianożęć w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowana jako łąki trwałe klasy VI o powierzchni 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)

2) działka oznaczona numerem geodezyjnym 33787/3 o powierzchni 1,7922 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00009849/9, niezabudowana, położona przy ul. Sianożęć w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 1,6059 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,1863 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30 września 2019 r., poz. 4637, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 15R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 90 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)

3) działka oznaczona numerem geodezyjnym 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028694/6, niezabudowana, położona przy ul. Sianożęć w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30 września 2019 r., poz. 4637, przedmiotowa działka zawiera się w konturach o symbolach:  15R - tereny rolnicze oraz w niewielkiej części 6MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych)

4) działka oznaczona numerem geodezyjnym 33922 o powierzchni 3,0816 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027763/4, niezabudowana, położona przy ul. Czesława Miłosza w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0691 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 3,0125 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 02 października 2013 r., poz. 3559, przedmiotowa działka zawiera się w konturach o symbolach 83ZN – tereny zieleni nieurządzonej o funkcji izolacyjnej z dopuszczeniem użytkowania rolniczego lub zagospodarowania w formie ogrodów; 1KK – teren strefy ochronnej od kolei.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 550 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 155 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych)

5) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 33843 o powierzchni 0,0765 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041214/5, niezabudowanej, położonej przy ul. Sianożęć w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,0365 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,0400 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych)

6) części działek oznaczone numerami geodezyjnymi 33849, 33850 o łącznej powierzchni 0,8451 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr 33849 - SU1S/0002458/2, 33850 - SU1S/00041067/9, niezabudowane, położone przy ul. Sianożęć w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,7583 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,0868 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 45 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)

7) części działek oznaczone numerami geodezyjnymi 33849, 33850 o łącznej powierzchni 0,2250 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr 33849 - SU1S/0002458/2, 33850 - SU1S/00041067/9, niezabudowane, położone przy ul. Sianożęć w Obrębie nr 9 w Suwałkach, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,0925 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,1325 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

8) działka oznaczona numerem geodezyjnym 32821 o powierzchni 2,2427 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00069532/2, niezabudowana, położona przy ul. Dubowo I w Obrębie nr 8 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 1,7751 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,4676 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261, działka o nr geodezyjnym 32821  zawiera się w konturach o symbolu 79R – tereny rolnicze oraz w niewielkiej części 2KD - tereny dróg publicznych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

9) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 32815 o powierzchni 0,7385 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00075708/2, niezabudowanej, położonej przy ul. Dubowo I w Obrębie nr 8 w Suwałkach, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0387 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,6828 ha oraz nieużytek o powierzchni 0,0170 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261, działka o nr geodezyjnym 32815 zawiera się w konturze o symbolu 75US – tereny sportu i rekreacji.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)

10) działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 32835/1 i 32836 o łącznej powierzchni 3,2075 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr 32835/1 - SU1S/00069531, 32836 - SU1S/00032910/8, niezabudowane, położone przy ul. Dubowo I w Obrębie nr 8 w Suwałkach, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,3326 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,5680 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 2,3069 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października  2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r., poz. 4261, przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 79R – tereny rolnicze.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 650 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-           wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 4 maja 2023 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-           przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należności pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

-           złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

-           w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-           w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, iod@um.suwalki.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z dzierżawą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.
  9. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
  10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2023-04-05

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2023-04-05

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2023-04-05