Ogłoszenie z dnia 2023-04-05 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze

Data 2023-04-05
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

 

1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22589 o powierzchni 1,3226 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00018652/7, niezabudowana, położona przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o powierzchni 1,3226 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych)

2) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22723 o powierzchni 2,5495 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00020760/4, niezabudowana, położona przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,4687 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,1673 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,4663 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,4472 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)

3) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22618 o powierzchni 3,2388 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00070192/6, niezabudowana, położona przy ul. Czarnoziem w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe klasy VI o powierzchni 1,0537 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,1181 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 2,0670 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 40R,ZN -  tereny upraw rolniczych i zieleni nieurządzonej śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 650 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych)

4) części działek geodezyjnych oznaczonych numerami 22746, 22747 o łącznej powierzchni 0,5148 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00012779/1, niezabudowane, położone przy ul. Czarnoziem w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,5110 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,0038 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla części przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)

5) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22614/2 o powierzchni 0,3292 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00070195/7, niezabudowanej, położonej przy ul. Czarnoziem w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,3292 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22582/5 o powierzchni 0,4807 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00018652/7, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,4807 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2021 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 października 2021 r., poz. 3781, przedmiotowa działka zawiera się w konturze 5Ra - tereny upraw rolnych.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)

7) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22519 o powierzchni 0,0600 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00033259/3, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2021 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 października 2021 r., poz. 3781, przedmiotowa działka zawiera się w konturze 21R - tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

8) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22603 o powierzchni 1,7947 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00070195/7, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,5414 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,0056 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,2477 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

9) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 22560 i 22604 o łącznej powierzchni 1,5537 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030206/6,  niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria w Obrębie nr 4, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,1343 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,1253 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,0915 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,2026 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych)

10) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5/4, 6/2, 7/2, 10, 11/2, 12/2, 13/2, 39/2, części działek o numerach geodezyjnych 33, 34, 35, 36, 37/2, położone w obrębie Dubowo Drugie gmina Suwałki oraz działki oznaczone numerami geodezyjnymi 343/2, 344/3, części działek o numerach geodezyjnych 344/2 i 345/2 położone w obrębie Poddubówek gmina Suwałki o łącznej powierzchni 2,2197 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7, niezabudowane, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVa o powierzchni 0,0267 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,2363 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,5319 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,7974 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,2086 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,1168 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,3020 ha. Działki stanowią część odstojnika wód opadowych. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2028 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r. publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. poz. 1609, działki 343/2 i 344/2 położone są w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych, działka 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R - tereny upraw polowych, użytków zielonych, zieleni śródpolnej, zadrzewień, nieużytków i dojazdów gospodarczych.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-           wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 4 maja 2023 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-           przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należności pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

-           złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

-           w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-           w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, iod@um.suwalki.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z dzierżawą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.
  9. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
  10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2023-04-05

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2023-04-05

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2023-04-05