Ogłoszenie z dnia 2021-04-09 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze przy ul. Krzywólka i ul. Krasickiego

Data 2021-04-09
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze przy ul. Krzywólka i ul. Krasickiego

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.


1.    działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 30129/4, 30129/10, 30129/11, 30232/1, 30232/2, 30232/3, 30233/1, 30233/2, 30233/3, 30237/1, 30237/2, 30237/3, 30237/4, 30348/2, oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30235, 30234, 30238/1, 30238/2, 30238/3, 30348/1, 30347/5, 30347/6 o łącznej powierzchni 30,9010 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr: SU1S/00047764/7 - 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30129/4, 30129/11, 30129/10; SU1S/00047558/0 - 30232/2, 30235, 30233/3, 30237/3, 30237/1, 30234, 30233/1, 30238/1, 30237/4, 30232/3, 30233/2, 30237/2, 30232/1, 30238/3, 30238/2; SU1S/00055176/7 - 30348/1, 30348/2; SU1S/00045538/0 - 30347/6, 30347/5, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 0003, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 3,9429 ha, grunty orne klasy VI o pow. 22,8211, ha pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,1370 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2023 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Ww. działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, zawierają się w konturach o symbolu: 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień,  3KD-Z – tereny dróg publicznych, 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych, 28aZU-UT – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych, 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych, oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 35 z dnia 08.02.2008 r., poz. 351, zawierają się w konturze o symbolu 16US,ZP – tereny sportowo- rekreacyjne w zieleni urządzonej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 370 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku.
Wadium w wysokości 1 237 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych)

2.    części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 30347/6 i 30347/7 o łącznej powierzchni 18,5319 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045538/0, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 7,4863 ha, grunty orne klasy V o pow. 10,5213 ha, oraz nieużytek o pow. 0,5243 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2023 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 3KD-Z – tereny dróg publicznych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r., poz. 1350 przedmiotowe działki zawierają się w konturze 8R – tereny upraw rolnych, B – teren ochrony pośredniej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 35 z dnia 08.02.2008 r., poz. 351 przedmiotowa działka zawiera się w konturach o symbolu 1KD - tereny komunikacji publicznej, 38R - tereny upraw rolnych, 17UO – tereny usług oświaty.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  7 420 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) płatne do 31 marca każdego roku.
Wadium w wysokości 742 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa złote)
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
-    wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 maja 2021 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
-    złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.


Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2021-04-09

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2021-04-09

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2021-04-09