Ogłoszenie z dnia 2021-04-09 Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2021-04-09
Podmiot ogłaszający PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIAŁAJĄCY JAKO STAROSTA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Tytuł Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIAŁAJĄCY JAKO STAROSTA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 32934/18 o powierzchni 12,7634 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, obręb numer 0009, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00040698/4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 12,7634 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2023 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  5 110 zł  (słownie: pięć tysięcy sto dziesięć złotych) płatne do 31 marca każdego roku.
Wadium w wysokości 511 zł (słownie: pięćset jedenaście złotych)


Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
-    wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery działek do dnia 12 maja 2021 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
-    złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2021-04-09

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2021-04-09

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2021-04-09