Ogłoszenie z dnia 2019-12-16 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Data 2019-12-16
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem na cele rolnicze.


1. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24821/1 o powierzchni 2,1851 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 0010, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2741 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  880 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt  złotych).
Wadium w wysokości 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych)

2. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 158, 159 o łącznej powierzchni 1,0545 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 - Kaletnik, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,9281 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1264 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV – Ełk-Granica RP, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 26 marca 2013 r. (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. poz. 1996.) działka o numerze geodezyjnym 158 w części obejmującej obszar 0,3300 ha znajduje się w granicach pasa technologicznego linii 400kV.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 43 zł (słownie: czterrdzieści trzy złote)


Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
-    wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery działek do dnia 16 stycznia 2020 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
-    złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-12-16

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2019-12-16

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2019-12-16