Ogłoszenie z dnia 2019-10-02 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Data 2019-10-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem na cele rolnicze.


1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 20744 o powierzchni 0,3461 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3461 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu  ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLI/521/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 05 lutego 2018 r. poz. 710) działka o nr geod: 20744 zawiera się w konturze o symbolu 1KD – droga publiczna klasy „Z” – zbiorcza.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 140 zł  (słownie: sto czterdzieści  złotych).
Wadium w wysokości 14 zł (słownie: czternaście złotych)

2. działka oznaczona numerem geodezyjnym 30268/2 o powierzchni 0,0584 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0584 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gen.W.Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakałarzewską i S. Staszica w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 04 kwietnia 2006 r. nr 94, poz. 924) działka o nr geod: 30268/2 zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote)

3. działka oznaczona numerem geodezyjnym 31190 o powierzchni 3,5091 ha, położona w Suwałkach , obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,5091 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31190 zawiera się w konturze o symbolu 19RZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 410 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złote).
Wadium w wysokości 141 zł (słownie: sto czterdzieści jeden złotych)

4. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22614 o powierzchni 0,3750 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,3750 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą  nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603), przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

5. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 22562, 22561, część 22614, o łącznej powierzchni 7,6077 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,6962 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą  nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603), przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu  39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 050 zł  (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 305 zł (słownie: trzysta pięć złotych)

6. działka oznaczona numerem geodezyjnym 22618 o powierzchni 3,2388 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0537 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1181 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,0670 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą  nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603), przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 40R,ZN -  tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 300 zł  (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).
Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)

7. działka oznaczona numerem geodezyjnym 31235 o powierzchni 2,5993 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5993 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31235 zawiera się w konturze o symbolu 16R – tereny upraw rolnych.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 040 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 104 zł (słownie: sto cztery złote)

8. części działek geodezyjnych oznaczonych numerami 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,0557 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r. poz.2603)  części działek o nr geod: 22746, 22747  zawierają się w konturze o symbolu 3KD – tereny komunikacji publicznej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 43 zł (słownie: czterdzieści trzy złotych)

9. działka oznaczona numerem geodezyjnym 22723 o powierzchni 2,5495 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4687 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,1673 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4663 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,4472 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 020 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 102 zł (słownie: sto dwa złote)

10. działki  oznaczone numerami geodezyjnymi: 20757, 20758 o łącznej powierzchni 1,3601 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 1,3601 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLI/521/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 05 lutego 2018 r. poz. 710) działka o numerze geodezyjnym: 20757 zawiera się w konturze o symbolu 7MW – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2KD - droga publiczna klasy „Z” – zbiorcza; 20744 zawiera się w konturze o symbolu 1KD – droga publiczna klasy „Z” – zbiorcza.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  550 zł  (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)

11. działka oznaczona numerem geodezyjnym 22589 o powierzchni 1,3226 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,3226 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  530 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote)


Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
-    wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery działek do dnia 31 października 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
-    złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-10-01

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2019-10-02