Ogłoszenie z dnia 2019-09-26 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Data 2019-09-26
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.


1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 19 listopada 2008 r. nr 283, poz. 2826) działka o nr geod: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej o symbolu 1KD.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  150 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

2. działka oznaczona numerem geodezyjnym 33922 o powierzchni 3,0816 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0691 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,0125 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 02 października 2013 r., poz. 3559 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 83ZN – tereny zieleni nieurządzonej o funkcji izolacyjnej z dopuszczeniem użytkowania rolniczego lub zagospodarowania w formie ogrodów; 1KK – teren strefy ochronnej od kolei.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 240 zł  (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 124 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote)

3. działki  oznaczone numerami geodezyjnymi: 33787/2, 33787/3 o łącznej powierzchni 2,5526 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowane  jako grunty orne klasy V o pow. 1,9513 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6013 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 283 z dni 19 listopada 2008 r., poz. 2826 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolniczych z zakazem zabudowy, 20R/KD – w zakresie przeznaczenia podstawowego tereny rolnicze z zakazem zabudowy.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1030 zł  (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 103 zł (słownie: sto trzy złote)

4. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 35199 o powierzchni 4,7512 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 4,7512 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 910 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziesięć złotych).
Wadium w wysokości 191 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych)

5. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 34094 o powierzchni 0,4787 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3249 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1538 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  200 zł  (słownie: dwieście złotych).
Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

6. działki oznaczone numerami geodezyjnymi 34091/1, 34091/2, 34078, 34079 oraz część działki 34091/3 o łącznej powierzchni 6,2874 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2352 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0959 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,8896 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,0667 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 520 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 252 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)


7.  część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 34105 o powierzchni 1,6638 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4246 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3228 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,9164 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 670 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych)

8. działka oznaczona numerem geodezyjnym 34033 o powierzchni 0,4941 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).
Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

9. działka oznaczona numerem geodezyjnym 34032 o powierzchni 0,7810 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 32 zł (słownie: trzydzieści dwa złote)

10. części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 33849, 33850 o łącznej powierzchni 0,2250 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 0009, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0925 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1325 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 90 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 9 zł (słownie: dziewięć złotych)


11. części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 33849, 33850 o łącznej powierzchni 0,8451 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 0009, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,7583 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0868 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 340 zł  (słownie: trzysta czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 34 zł (słownie: trzydzieście cztery złote)

12. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 33843 o powierzchni 0,1482 ha, położonej w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 0009, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1082 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0400 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60 zł  (słownie: sześćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
-    wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery działek do dnia 24 października 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
-    złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
-    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-09-26

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2019-09-26

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2019-09-26