Ogłoszenie z dnia 2019-09-20 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Szpitalnej 7C z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

Data 2019-09-20
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Szpitalnej 7C z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prezydent Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 22117/2 o powierzchni 0,0745 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 7C, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004608/3. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 202,96 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 17,3 m2 i 41,55 m2 oraz garażem  o powierzchni użytkowej 15,02 m2. Z uwagi na zły stan techniczny budynku mieszkalnego kwalifikuje się on do kapitalnego remontu. Budynki gospodarcze są w słabym stanie technicznym, posadowione są   w części na działce przyległej ozn. nr. 22122/1. W  związku z przekroczeniem granicy przy budowie tych budynków powinna nastąpić ich rozbiórka na wniosek i koszt inwestora. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa i energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 64 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej     w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku.

Cena wywoławcza: 175 000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 października 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                    Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                    Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2019-09-20

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2019-09-20