Ogłoszenie z dnia 2019-09-12 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Utrata z przeznaczeniem na cele usługowe

Data 2019-09-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Utrata z przeznaczeniem na cele usługowe

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/6) położonych w Suwałkach przy ul. Utrata. Działka nr 33308/4 zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym, w którym są dwa pomieszczenia garażowe i poddasze o wysokości ok. 1,6 m. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Działki o łącznej powierzchni 0,1279 ha przeznaczone są na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 44 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 roku.
Cena wywoławcza: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym: cena działki nr 33308/4, zabudowanej budynkiem gospodarczym, wynosi 133 100 zł i podlega zwolnieniu od podatku VAT, natomiast cena działki niezabudowanej nr 33429/14 wynosi 17 900 zł brutto.
Wadium: 15 100 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 15 października 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2019-09-12

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2019-09-12