Ogłoszenie z dnia 2019-04-15 o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Data 2019-04-15
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1.działka oznaczona numerem geodezyjnym 31946/1 o powierzchni 3,5639 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0007, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0871 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 3,4768 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. opublikowaną w Dziennku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 23 listopada 2015 r., poz. 3745 część przedmiotowej działki zawiera się w konturze o symbolu 29R – tereny rolne bez prawa zabudowy, a pozostała część zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dziennku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz.1915. zawiera się w konturze o symbolu 5KD – ulica wyznaczająca pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 430 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 143 zł (słownie: sto czterdzieści trzy złote)

2.działka oznaczona numerem geodezyjnym 20682/2 o powierzchni 1,3513 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowana, jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,3513 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote)

3.działka oznaczona numerem geodezyjnym 20682/3 o powierzchni 1,8502 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,5844 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 1,2658 ha. Termin dzierżawy na okres 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 740 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote)

4.działki oznaczone numerem geodezyjnym 20678/2, 20679/2, 20677/2 o łącznej powierzchni 2,7368 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 2,7368 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Wadium w wysokości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych)

5.działki oznaczone numerem geodezyjnym 20678/3, 20679/3, 20677/3 o łącznej powierzchni 3,0527 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 1,2151 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 1,8376 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 230 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 123 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote)

6.część działki oznaczona numerem geodezyjnym 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote)

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 15 maja 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.


Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Mączkowski

Data wytworzenia: 2019-04-15

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2019-04-15