Ogłoszenie z dnia 2018-09-24 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2018-09-24
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

                                                       Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele     rolnicze.             

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

1.działka ozn. nr geod: 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00025924/7, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,4776 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0850 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,7591 ha, grunty orne klasy VI o   pow. 0,0480 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  26 października 2016 r., opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego  z    dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261, przedmiotowa działka zawiera się w konturze  o symbolu 61P - tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się funkcję produkcji rolnej z zakresu ogrodnictwa i upraw szklarniowych, z zakazem hodowli zwierząt i inwentarza i w konturze o symbolu 62ZN - tereny projektowanej zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się użytkowanie terenu do prowadzenia produkcji rolniczej, zieleni przydomowej, ogrodów i sadów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 350 zł   (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 140 zł   (słownie: sto czterdzieści złotych).

2.działka ozn. nr geod: 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00039282/5, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,0468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1955 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 61P - tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się funkcję produkcji rolnej z zakresu ogrodnictwa i upraw szklarniowych, z zakazem hodowli zwierząt i inwentarza i w konturze o symbolu 62ZN - tereny projektowanej zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się użytkowanie terenu do prowadzenia produkcji rolniczej, zieleni przydomowej, ogrodów i sadów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500 zł   (słownie: pięćset złotych).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10 30   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

     Przed   przetargiem   należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu  w siedzibie     Urzędu  Miejskiego w   Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.                                                      

     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

     Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 października 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

-w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych   informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2018-09-24

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2018-09-24

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2018-09-24