Ogłoszenie z dnia 2018-09-10 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2018-09-10
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1.działki ozn. nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 2,5500 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,4388 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,9567 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 980 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 200 zł   (słownie: dwieście złotych).

2.działki ozn. nr geod: 34060/1, 34060/2, 34060/3, 34114/1, 34115/2 o łącznej powierzchni 3,2608 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty zadrzewione i zakrzewione na łąkach trwałych klasy V o pow. 0,1266 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3169 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3690 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0708 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,3775 ha. Termin dzierżawy na okres  do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 310 zł  (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych)

Wadium w wysokości   130 zł   (słownie: sto trzydzieści złotych).

3.część działki ozn. nr geod: 32677 o powierzchni 1,5710 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0460 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5250 ha. Termin dzierżawy na okres 1 roku tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLII/538/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  28     lutego 2018 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 05 marca 2018 r. poz. 1102) działka o nr geod: 32677 zawiera się w konturach o symbolu 24P/U - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, 33fE - tereny urządzeń elektroenergetycznych, 32KP - tereny pod budowę parkingu, 4KD - pas drogi publicznej klasy „L”- lokalna.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 630 zł  (słownie: sześćset trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 63 zł   (słownie: sześćdziesiąt trzy złote).

4.działki ozn. nr geod: 31295, 31297/2, 31933 o łącznej powierzchni 6,6746 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 6,6746 ha. Termin  dzierżawy  na okres do 3 lat tj. do 30 września         2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 2016 r. poz. 3515) działka o nr geod: 31295 zawiera się w konturze o symbolu 34 R - tereny rolne bez prawa zabudowy, działka o nr geod: 31297/2 zawiera się w konturze o symbolu 14.2ZC - teren projektowanej rozbudowy cmentarza. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r.poz. 1915) działka o nr geod: 31933 zawiera się w konturze o symbolu 29R - tereny rolne bez prawa zabudowy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 670 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 270 zł   (dwieście siedemdziesiąt złotych).

5.część działki ozn. nr geod: 34052/3 o powierzchni 2,0000 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,6475 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2340 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1185 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie  z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sobolewo A i Sobolewo C zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej    w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2001 r. nr 16, poz. 290) działka o nr geod: 34052/3 zawiera się w konturze o symbolu 3RP/PE - tereny rolne z tymczasowym przeznaczeniem do eksploatacji kruszywa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 800 zł  (słownie: osiemset złotych).

Wadium w wysokości 80 zł  (słownie: osiemdziesiąt złotych).

6.część działki ozn. nr geod: 32826 o powierzchni 8,6679 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 8,5381 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1298 ha. Termin dzierżawy na okres   do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) działka o nr geod: 32826 zawiera się w konturze o symbolu 79 R - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 470 zł  (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 350 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

7.działki ozn. nr geod: 34122, 34152, cz. 34105 o łącznej powierzchni 4,6741 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 2,9588 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,5901 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6701 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwiskach trwałych klasy VI o pow. 0,4551 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 870 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 190 zł   (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

8.działki ozn. nr geod: 20029, 20035, 20044, 20046, 20282 o łącznej powierzchni 1,1265 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 1, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2005 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6050 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3009 ha, nieużytki o pow. 0,0201 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 450 zł  (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

9.działka ozn. nr geod: 32823 o powierzchni 1,4596 ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4596 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) działka o nr geod: 32823 zawiera się w konturze o symbolu 79 R - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 590 zł  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 60 zł   (słownie: sześćdziesiąt złotych)

10.działki ozn. nr geod: 31285/6, cz. 31211 o łącznej powierzchni 0,6055 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,6055 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 2016 r. poz. 3515) działka o nr geod: 31285/6 zawiera się w konturze  o symbolu 13 R - tereny rolne bez prawa zabudowy. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia               26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31211 zawiera się w konturze o symbolu 40ZP - teren zieleni urządzonej z lokalizacją pomnika pamięci i w konturze o symbolu 9KDW – projektowana droga.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250 zł  (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 25 zł   (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

11.działka ozn. nr geod: 34150 o powierzchni 0,8383 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2778 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,3917 ha, nieużytki o pow. 0,1688 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 340 zł  (słownie: trzysta czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości   34 zł   (słownie: trzydzieści cztery złote).

12.działka ozn. nr geod: 32862/4 o powierzchni 2,6053 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,6053 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) działka o nr geod: 32862/4 zawiera się w konturze o symbolu     66 R - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 050 zł  (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  105 zł  (słownie:sto pięć złotych).

13.działka ozn. nr geod: 32767 o powierzchni 1,7948 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7948 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) działka o nr geod: 32767 zawiera się w konturze o symbolu 37P - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 720 zł  (słownie: siedemset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości   72 zł   (słownie siedemdziesiąt dwa złote).

14.działka ozn. nr geod: 31304 o powierzchni 3,1112 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1112 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą  nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 2016 r. poz. 3515) działka o nr geod: 31304 zawiera się w konturze o symbolu 11 R - tereny rolne bez prawa zabudowy i w konturze o symbolu 1KD – ulica zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 250 zł  (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 130 zł   (słownie: sto trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy   ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 26.

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 - wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 października 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu  z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2018-09-10

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2018-09-10

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2018-09-10