Ogłoszenie z dnia 2018-04-16 trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Data 2018-04-16
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

                                                        Prezydent Miasta Suwałk

         ogłasza Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki. 

1.działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,0400 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki o pow. 1,5600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania       z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., działki o nr geod: 344/2, 346/2, 347/2, 348/2 położone w obrębie Poddubówek znajdują się w konturze o symbolu 2W- teren odstojnika wód opadowych. Działka o nr geod: 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki te        położone są również w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 225 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych).    

Wadium w wysokości 123 zł   (słownie: sto dwadzieścia trzy złote).

 Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ jedna osoba wpłaciła   wadium i nie stawiła się na przetarg.

 Drugi przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r.   o godz. 10 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu   Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 14 maja 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych   informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2018-04-16

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2018-04-16

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2018-04-16