Ogłoszenie z dnia 2018-03-15 przetarg pisemny nieograniczony nr 11/GR/2018 - dzierżawa działki przy ul. Sikorskiego pod usługi z zakresu sportu i rekreacji

Data 2018-03-15
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg pisemny nieograniczony nr 11/GR/2018 - dzierżawa działki przy ul. Krasickiego pod usługi z zakresu sportu i rekreacji

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod usługi z zakresu sportu i rekreacji  

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 30186/2 o powierzchni 40,8454 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sikorskiego, Obręb nr 3, obejmującej wyrobisko po eksploatacji żwiru. Termin dzierżawy na okres 30 lat z przeznaczeniem pod usługi z zakresu sportu i rekreacji. Działka, zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego Nr 50, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XVI/178/2016 z dnia 27.01.2016 roku, leży w obrysie 3US-ZP – teren sportu i rekreacji w zieleni towarzyszącej. Dzierżawca zobowiązany będzie do przedłożenia wstępnej koncepcji, a następnie w oparciu o nią wykona koncepcję w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy oraz zagospodaruje teren zgodnie z przedstawioną koncepcją w terminie kolejnych 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 1. Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141.

 2. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna - odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy   ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 3. Warunki przetargu:

 1. złożenie oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta           z napisem „Przetarg na dzierżawę – ul. Sikorskiego”, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu miejskiego w Suwałkach, pokój 141, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godz. 1530.
 2. wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego                 w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział           w Suwałkach do dnia 19 kwietnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.
 1. Oferta winna zawierać:
 1. nazwę i siedzibę oferenta
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i       przyjmuje je bez zastrzeżeń
 4. oferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego wyższą od ceny wywoławczej
 5. wstępną koncepcję zagospodarowania terenu.
 1. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
 2. Oferta i załączniki winny być podpisane przez Oferenta.
 3. Komisja przetargowa dokona oceny oferty w następujący sposób:
 • za wstępną koncepcję zagospodarowania terenu oferent może uzyskać liczbę punktów             w przedziale 1-50
 • za zaoferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego oferent może uzyskać liczbę punktów w przedziale 1-50.

Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła podstawę wyboru oferty.

8. Określona stawka czynszu ulegać może podwyższeniu raz w roku kalendarzowym             o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający waloryzacje.

9. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu.

10. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

12. Organizator przetargu bez podania przyczyn może, do chwili rozpoczęcia przetargu, odstąpić od jego przeprowadzenia. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

13. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pokój nr 141, telefon 87 562 81 41.

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2018-03-15

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2018-03-15