Ogłoszenie z dnia 2018-02-02 przetarg ustny nieograniczony Nr 8/GR/2018 - sprzedaż działki położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej na cele usługowe

Data 2018-02-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony Nr 8/GR/2018 - sprzedaż działki położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej na cele usługowe

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 31168/4 o powierzchni 0,2405 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00015840/1. Na ww. nieruchomości znajduje się nieużytkowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi przeznaczona do likwidacji. Ponadto na nieruchomości zlokalizowane są sieci: telekomunikacyjna, energetyczna i słupy oświetleniowe. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele usługowe. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 72 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.07.2017 roku.

Cena wywoławcza: 176 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wadium: 17 600 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych).

 Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 8 marca 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią   ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                   Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                   Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2018-02-02