Ogłoszenie z dnia 2018-01-03 przetarg ustny nieograniczony nr 5/GR/2018 - sprzedaż działki budowlanej przy ul. Wigierskiej

Data 2018-01-03
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 5/GR/2018 - sprzedaż działki budowlanej przy ul. Wigierskiej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działkami nr 10932/4 i 10942/4 o łącznej powierzchni 0,1346 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, posiadającej urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00040234/4 i SU1S/00037261/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej w formie zwartej pierzei. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku. Na działce 10942/4 zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. Na działkach znajdują się drzewa. W przypadku kolidowania roślinności z nową inwestycją, nabywca usunie ją na koszt własny.

Cena wywoławcza: 178 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wadium: 17 800 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 października 2017 r.i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 8 lutego 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu       z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2018-01-03