Ogłoszenie z dnia 2017-12-11 przetarg ustny ograniczony nr 3/GR/2018 - sprzedaż działki położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej

Data 2017-12-11
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny ograniczony nr 3/GR/2018 - sprzedaż działki położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 10980/1 o powierzchni 0,0643 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027185/8. Ww. działka ze względu na kształt nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, wobec powyższego przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 85 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Termin zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu: do dnia 10 stycznia 2018 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-   zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu, złożone w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (pokój nr 141) w kopercie z napisem „zgłoszenie na przetarg nieruchomości przy ul. Wigierskiej” do dnia 10 stycznia 2018 roku do godz. 1500. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniu 11 stycznia 2018 roku.

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 stycznia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy                     ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-12-11

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-12-11

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-12-11