Ogłoszenie z dnia 2017-12-11 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2017-12-11
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

                                                       Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

 1. działka ozn. nr geod: 34107/2 o powierzchni 2,5775 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 040 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

2. działki ozn. nr geod: 33850, 33843, 33849 o łącznej powierzchni 1,9597 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1095 ha, nieużytki o pow. 0,6888 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9061 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2193 ha, rowy o pow. 0,0360 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 790 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 80 zł   (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed   przetargiem   należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie          Urzędu  Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38                                                   

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

   Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 stycznia 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw    sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z   uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 -  przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

- do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2017-12-11

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-12-11

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-12-11