Ogłoszenie z dnia 2017-11-13 drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Data 2017-11-13
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1.działki ozn. nr geod: 20039, 20050, 20059, 20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, położone w Suwałkach przy ul. Studzieniczne, obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 443 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

2.część działki ozn. nr geod: 32826 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia    17.11.2016 r., poz. 4261 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 79R - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 304 zł (słownie: trzysta cztery złote).

Wadium w wysokości   30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

3.część działki ozn. nr geod: 31205 o powierzchni 1,4000 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4000 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 448 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości   50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się w dniu 05 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 -wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 grudnia 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2017-11-13

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-11-13

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-11-13