Ogłoszenie z dnia 2017-10-09 przetarg ustny nieogranoiczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Miasta Suwałki

Data 2017-10-09
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieogranoiczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Miasta Suwałki

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1.działka ozn. nr geod: 31240 o powierzchni 4,4934 ha, położona w Suwałkach przy   ul. Filipowskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 4,4934 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

Wadium w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

2.działka ozn. nr geod: 20507 o powierzchni 2,5481 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 1, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,7014 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,8467 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj.  do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej   w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej  w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 08 stycznia 2014 r., poz. 101 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 15R/KD – tereny rolnicze z alternatywną lokalizacją drogi ekspresowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 020 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 110 zł   (słownie: sto dziesięć złotych).

3.działka ozn. nr geod: 31204 o powierzchni 2,0020 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,0020 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złoty).

Wadium w wysokości 90 zł   (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

4.działka ozn. nr geod: 22563 o powierzchni 2,6406 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,3981 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2425 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 060 zł (słownie: jeden sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 110 zł   (słownie: sto dziesięć złotych).

5.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 2 zł   (słownie: dwa złote).

6.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 2 zł   (słownie: dwa złote).

7.działki ozn. nr geod: 30180/1, 30180/2, 30181/1, 30181/2, 30182/1, 30182/2   o łącznej powierzchni 5,0155 ha, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb  nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5788 ha, grunty orne klasy VI  o pow. 4,4367 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  27 stycznia 2016 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia  22 lutego 2016 r., poz. 972 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 4R-RM – teren rolniczy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 010 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 210 zł   (słownie: dwieście dziesięć złotych).

8.działki ozn. nr geod: 30183/1, 30183/2, 30184/1, 30184/2, 30185/5 o łącznej powierzchni 5,9530 ha, położone w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 1,5917 ha, grunty orne klasy VI o pow. 4,3613 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  27 stycznia 2016 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r., poz. 972 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu           4R-RM – teren rolniczy. Część działki o nr geod: 30185/5 wchodzi w pas drogowy ulicy zbiorczej o symbolu 1KD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 390 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złoty).

Wadium w wysokości 240 zł   (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

9.część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 1,4635 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 1,4635 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia  06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL, 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 2aKD-Z – droga publiczna klasy Z – zbiorcza o symbolu 2aKD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 590 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

10.część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,3030 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 0,3030 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia  06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 2aKD-Z – droga publiczna klasy Z – zbiorcza o symbolu 2aKD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 20 zł   (słownie: dwadzieścia złotych).

11.część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,5300 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 0,4983 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0317 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

12.część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,3900 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3900 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka  w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej  w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 20 zł   (słownie: dwadzieścia złotych).

13.część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 1,1500 ha, położonej w Suwałkach przy ul.Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2768 ha, lasy na gruntach klasy IV o pow. 0,8732 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia       27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r.   o godz. 10 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój       nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

       - wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 06 listopada 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochopwska

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-10-09