Ogłoszenie z dnia 2017-09-28 przetarg ustny nieograniczony nr 21/GR/2017 - sprzedaż działki zabudowanej pawilonem handlowym przy ul. Konopnickiej 11

Data 2017-09-28
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 21/GR/2017 - sprzedaż działki zabudowanej pawilonem handlowym przy ul. Konopnickiej 11

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 11185 o powierzchni 0,0392 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Konopnickiej 11, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004868/3, zabudowanej pawilonem handlowym murowanym o powierzchni użytkowej 79,70 m2. Nakłady poniesione na budowę budynku nie są własnością Miasta Suwałki, wartość ich wynosi 127 405 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych). Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Ponadto nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właścicieli działek nr 11183 i 11184, polegającej na prawie dojścia, dojazdu i korzystania z podwórza. Nieruchomość przeznaczona jest na cele pierzejowej zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 31 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/269/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.10.2008 roku. Pawilon handlowy docelowo przeznacza się do likwidacji. Do czasu realizacji nowej inwestycji, budynek może być użytkowany w dotychczasowych parametrach bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

Cena wywoławcza: 228 000 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Wadium: 22 800 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych).

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 10 października 2017 roku w godz. od 900 – 1000.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-          wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 października 2017 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-          złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-          w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-          w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-          w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-09-28

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-09-28