Ogłoszenie z dnia 2017-09-25 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2017-09-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem  przetargu jest  oddanie  w  dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki. 

1. część działki ozn. nr geod: 346/2 o powierzchni 0,2341 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa  o pow. 0,0600 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,0400 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1341 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek  w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł   (słownie: sto złotych).

Wadium w wysokości 10 zł   (słownie: dziesięć złotych).

2. część działki ozn. nr geod: 347/2 o powierzchni 0,2395 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V  o pow. 0,0595 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1800 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą  nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł   (słownie: sto złotych).

Wadium w wysokości 10 zł   (słownie: dziesięć złotych).

3. część działki ozn. nr geod: 348/2 o powierzchni 0,2419 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb  o pow. 0,1100 ha, grunty orne klasy V o pow.0,1319 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

4. działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,0400 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki o pow. 1,5600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., działki o nr geod: 344/2, 346/2, 347/2, 348/2 położone w obrębie Poddubówek znajdują się w konturze o symbolu 2W- teren odstojnika wód opadowych. Działka o nr geod: 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki te położone są również w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 450 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).    

Wadium w wysokości 250 zł   (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 r.   o godz. 11 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed   przetargiem   należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.                                                    

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-   wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 października 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-   złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

-   w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-   w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38, telefon 87 562 80 38

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2017-09-25

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-09-25