Ogłoszenie z dnia 2017-09-25 przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usługi turystyczne i sportowe - na okres 30 lat

Data 2017-09-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usługi turystyczne i sportowe - na okres 30 lat

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usługi turystyczne i sportowe.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, oznaczonych działkami nr 30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 30236/3, 30237/2 i 30238/1 o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowanych, położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, Obręb nr 3, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru. Termin dzierżawy na okres 30 lat. Działki, zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/464/2013 z dnia 27.11.2013 roku, leżą w obrysach 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych oraz 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych. Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcją w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu, umowa zostanie rozwiązana, a dzierżawca zobowiązany będzie naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty przekroczenia terminu. Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta Suwałki, które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia kary umownej, dzierżawca zobowiązuje się złożyć, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Miasto będzie mogło wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 5 lat licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium: 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

1. Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141.

 

2. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna - odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy   ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

3. Warunki przetargu:

  1. złożenie oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z napisem „Przetarg na dzierżawę – ul. Krasickiego”, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu miejskiego w Suwałkach, pokój 141, w terminie do dnia 26 października 2017 roku do godz. 1530.
  2. wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 października 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.

4. Oferta winna zawierać:

  1. nazwę i siedzibę oferenta
  2. datę sporządzenia oferty
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  4. oferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego wyższą od ceny wywoławczej
  5. koncepcję zagospodarowania terenu.

5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

6. Oferta i załączniki winny być podpisane przez Oferenta.

7. Komisja przetargowa dokona oceny oferty w następujący sposób:

  • za koncepcję zagospodarowania terenu oferent może uzyskać liczbę punktów w przedziale 1-70
  • za zaoferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego oferent może uzyskać liczbę punktów w przedziale 1-30.

Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła podstawę wyboru oferty.

8. Określona stawka czynszu ulegać może podwyższeniu raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający waloryzacje.

9. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu.

10. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

12. Organizator przetargu bez podania przyczyn może, do chwili rozpoczęcia przetargu, odstąpić od jego przeprowadzenia. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

13. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pokój nr 141, telefon 87 562 81 41.

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-09-25

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-09-25