Ogłoszenie z dnia 2017-09-25 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2017-09-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

         Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

1. działka ozn. nr geod: 35198 o powierzchni 1,4838 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4838 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych).

Wadium w wysokości 60 zł   (słownie: sześćdziesiąt złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. o godz. 10 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

     Przed   przetargiem   należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.                                                    

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

     Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-   wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 października 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-  złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych   informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-09-25