Ogłoszenie z dnia 2017-09-04 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na cele rolnicze

Data 2017-09-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na cele rolnicze

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1. działka ozn. nr geod: 30362/5 o powierzchni 3,4506 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Hugona Kołłątaja, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne  klasy  V  o pow. 3,4506 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu  dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. opublikowaną  w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r., poz. 1350 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 7R – tereny upraw rolnych z zakazem jakiejkolwiek budowy, za wyjątkiem infrastruktury technicznej celu publicznego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 380 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   138 zł   (słownie: sto trzydzieści osiem złotych).

2. działki ozn. nr geod: 31198, 31199, 31244 o łącznej powierzchni 8,7023 ha, położone w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,4386 ha, grunty orne klasy VI o pow. 8,2443 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0194 ha. Termin dzierżawy na okres do       3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 481 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych).

Wadium w wysokości 348 zł   (słownie: trzysta czterdzieści osiem złotych).

3. część działki ozn. nr geod: 31205 o powierzchni 0,3302 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI  o pow. 0,3302 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 132 zł (słownie: sto trzydzieści dwa złote).

Wadium w wysokości 13   zł   (słownie: trzynaście złotych ).

4. działka ozn. nr geod: 34115/1 o powierzchni 1,3500 ha, położona w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,3500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości   54 zł   (słownie: pięćdziesiąt cztery złote).

5. działki ozn. nr geod: 24422/2, 24433/2 o łącznej powierzchni 2,2105 ha, położone  w Suwałkach, przy ul.Sejneńskiej, obręb nr 10, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0480 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4360 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,5621 ha, nieużytki o pow. 0,1644 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 884 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości   88 zł   (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych).

6. część działki ozn. nr geod: 33771 o powierzchni 1,4872 ha, położonej w Suwałkach- Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4872 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 595 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Wadium w wysokości 60 zł   (słownie: sześćdziesiąt złotych).

7. działki ozn. nr geod: 20465, 20467, 20566, 20478 o łącznej powierzchni 3,8375 ha, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 1, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4761 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6843 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,4713 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1842 ha, nieużytki o pow. 0,0216 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej  w Suwałkach z dnia  25 marca 2009 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 08 stycznia 2014 r., poz. 101 działka o nr geod: 20566 położona jest w konturze o  symbolu 16R/UE – teren rolniczy, proponowany do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny. Dla pozostałych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 535 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć złotych).

Wadium w wysokości   154 zł   (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote).

8. działki ozn. nr geod: 20039, 20050, 20059, 20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, położone w Suwałkach przy ul. Studzieniczne, obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat  tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 554 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości 55 zł   (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).

9. część działki ozn. nr geod: 32826 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 17.11.2016 r., poz. 4261 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 79R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   38 zł   (słownie: trzydzieści osiem złotych).

10. część działki ozn. nr geod: 31205 o powierzchni 1,4000 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI   o pow. 1,4000 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 560 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   56 zł   (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych).

11. działka ozn. nr geod: 22617 o powierzchni 2,7914 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3229 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,8844 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,5481 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat  tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowana w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN, 40R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 117 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemnaście złotych).

Wadium w wysokości   112 zł   (słownie: sto dwanaście złotych).

12. działka ozn. nr geod: 22603 o powierzchni 1,7947 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,5414 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0056 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,2477 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj.  do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  29 sierpnia 2012 r., opublikowana w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 718 zł (słownie: siedemset osiemnaście złotych).

Wadium w wysokości 72 zł   (słownie: siedemdziesiąt dwa złote).

13. działki ozn. nr geod: 20446/1, 20446/2, 20448, 20872, 20873, 22579, 22580 o łącznej powierzchni 7,2139 ha, położone w Suwałkach, przy ul. Szwajcaria i ul. Gen.Kazimierza Pułaskiego, obręb nr 1 i 4, sklasyfikowane jako lasy na gruntach klasy V o pow. 0,1861 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2383 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,0379 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,9858 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 1,7509 ha, nieużytki o pow. 0,0149 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r., opublikowaną  w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2699 działki o nr geod: 20446/1, 20446/2, 20448 położone są w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolnych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 08 stycznia 2014 r., poz. 101 działki o nr geod: 20872, 20873 położone są w konturze o symbolu 10R/KD – tereny rolnicze z alternatywną lokalizacją drogi ekspresowej. Zgodnie  z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 działki o nr geod: 22579, 22580 położone w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 886 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości 289   zł   (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 26 (parter).

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

       - wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 02 października 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu  z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

   Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy                      ul.A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-09-04

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-09-04