Ogłoszenie z dnia 2017-06-28 przetarg ustny nieograniczony nr 11/GR/2017 - sprzedaż działki usługowej położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej

Data 2017-06-28
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 11/GR/2017 - sprzedaż działki usługowej położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.06.2014 roku. Na nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania wyżej opisanych sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci.

Cena wywoławcza: 310 000(słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).

Wadium: 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 27.06.2016 r, 19.08.2016 r, 21.10.2016 r, oraz 13.02.2017 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-          wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 lipca 2017 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-          złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-          w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-          w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-          w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-06-28

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-06-28