Ogłoszenie z dnia 2017-05-25 przetarg ustny nieograniczony nr 9/GR/2017 - sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka i Radomskiej

Data 2017-05-25
Podmiot ogłaszający PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 9/GR/2017 - sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka i Radomskiej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 170 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

2. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 192 000 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 19 200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych)

3. oznaczona działkami nr 32584/5 i 32588/5 o łącznej powierzchni 0,0239 ha, położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na działkach znajdują się drzewa i krzewy. W przypadku kolidowania roślinności z nową inwestycją, nabywca usunie ją na koszt własny.

Cena wywoławcza: 29 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

4. oznaczona działkami nr 32584/6 i 32588/6 o łącznej powierzchni 0,0237 ha, położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne oraz nieczynny słup oświetleniowy. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania słupa z nową inwestycją nabywca zobowiązany będzie do jego demontażu na własny koszt. Na działkach znajdują się drzewa i krzewy. W przypadku kolidowania roślinności z nową inwestycją, nabywca usunie ją na koszt własny.

Cena wywoławcza: 28 500 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).

Wadium: 2 850 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych)

5. oznaczona działkami nr 32584/7 i 32588/7 o łącznej powierzchni 0,0241 ha, położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne oraz nieczynny słup oświetleniowy. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania słupa z nową inwestycją nabywca zobowiązany będzie do jego demontażu na własny koszt. Na działkach znajdują się drzewa i krzewy. W przypadku kolidowania roślinności z nową inwestycją, nabywca usunie ją na koszt własny.

Cena wywoławcza: 29 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 2 950 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 czerwca 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-  złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                   Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                   Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-05-25

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-05-25